52645
52645
friartikkel
2012-01-19T12:38:00.000Z
no

Lage tabell i Statistikkbanken

Hvordan velge variabler og verdier?

Publisert:

Oppdatert:

Etter at du har valgt en tabell, kommer du til "Velg variabel" der du velger variabler og verdier.

Tabellinnhold

Som første valg får du de tilgjengelige statistikkvariablene. Alle tabeller i Statistikkbanken har minst én statistikkvariabel. Klikk for å markere én eller flere verdier. 

Klassifikasjonsvariabler

Du finner også én eller flere bokser som hver representerer en klassifikasjonsvariabel. De tilgjengelige verdiene listes opp i boksene. Ønsker du for eksempel tallet på en spesifikk kommune, markerer du denne i listeboksen under variabelnavnet "Region".

velg variabler

Vis tabell

Når du har markert alle verdiene du ønsker, klikker du ”Fortsett” nederst på siden.

Her ser du også hvor mange celler tabellen din vil bestå av. Antallet endres i tråd med dine markeringer.

Hvordan markere variabler

Du kan markere flere statistikkverdier fra en variabel på ulike måter:

Ikoner for markering

Flere enkeltverdier
Hold Ctrl-tasten inne samtidig som du klikker på verdiene du ønsker. 

Flere sammenhengende linjer

  • Klikk først på én verdi, og deretter en annen verdi samtidig som du holder Shift-tasten inne.
  • Eller – klikk på en verdi og hold venstre museknapp inne mens du trekker musepekeren opp/ned.

Velg alle verdier
Klikk på ' v '-ikonet over listeboksen for å markere alle verdier i boksen.

Fjern alle valgte verdier
' – '-ikonet opphever alle markeringene.

Søk
Du kan også søke etter variabler, enten på begynnelsen av ord eller som streng. Treffene blir automatisk valgt.

Hvordan hente ut total eller sum for en variabel?

Noen variabler er slik at om du ikke velger noen verdier, får du et totaltall. Velger du ingen fra "kjønn" i eksempelet under får du summen av begge kjønn.

Eliminerbare og obligatoriske variabler

Har du valgt en eller flere verdier og vil fjerne disse for å få totaltall, bruker du ' – ' ikonet. Er variabelen av en slik type at du må markere minst én verdi, står det en * etter variabelnavnet.  Du må alltid markere minst én verdi fra tidsvariabelen.

Hvordan endre grupperinger av variabler?

Noen variabler kan ha flere grupperinger av verdier, for eksempel variabelen "Region". Verdiene her kan grupperes som "Kommuner", "Fylker", "Hele landet" eller andre. Slike variabler har alltid en uttrekksmeny fra listeboksen. 

Endre valgt inndeling

Endrer du denne fra for eksempel "Kommuner 2017-" til "Fylker", byttes innholdet i listeboksen ut med verdier for fylkene. Fra en tabell med gruppering kan du ikke velge kommune og fylke i samme operasjon. Ønsker du totaltallet for hele landet, velger du først ”Hele landet” . Verdiene i listeboksen endres. Marker ”0 Hele landet” i listeboksen "region". Valgene med "Hele kodelista" kan være hensiktsmessig ved lange tidsserier. 

Hvordan bruke ”Velg via grupper”?

ikon gruppering

Denne funksjonen bruker du for variabler som har grupperinger. Du kan enten velge enkeltverdier for gruppens innhold eller summer av enkeltverdier.

Velg verdier fra gruppering

Velg gruppering i nedtrekksmenyen, for eksempel ”Tettsteder gruppert etter kommune” eller "Kommuner 2018, sammeslåtte tidsserier" som vist over.

Ønsker du alle eller noen av verdiene i denne gruppen som enkeltverdier – i dette tilfellet den nye kommunen – velg ”Vis enkeltverdier”. Marker gruppen(e) du ønsker. Klikk ”Velg som enkeltverdier” og marker verdiene du vil ha. Til slutt: "Velg verdier og returner til valgside".

Dersom du ønsker summen av en gruppe, velg ”Vis som summer av enkeltverdier”, marker gruppen(e) du ønsker, og klikk deretter ”Velg som summer av enkeltverdier”.

Hvordan få mer informasjon om definisjoner og standarder?

Lenker til definisjoner og klassifikasjoner

Noen ganger vil du se at variabeloverskrifter er klikkbare. Dette er lenker til definisjoner av variabler (Vardok) eller statistiske  klassifikasjoner (Klass). Variabelen ”Region” inneholder for eksempel SSBs standardinndelinger for kommuner og fylker, samt måter å organisere kommuner på etter for eksempel sentralitet og økonomiske klasser gjennom såkalte korrespondansetabeller.

Hvordan søke etter store verdimengder?

I noen få tabeller med lange og innholdsrike lister, over 1 000 verdier må du velge + ikonet for Avansert søk.

 Avansert søk ikon

Dette gjelder bl.a. Utenrikshandel etter HS-varekoder og folkemengde etter grunnkrets.

Avansert søk etter varekoder

Det enkle valget her er "Velg alle tilgjengelige verdier". Dette er nytt i 2018-versjonen av Statistikkbanken.

Eller du kan søke etter kode eller verdi i søkeruten. I Resultat-vinduet kan du markere verdien(e) du vil ha med. Klikk så ”pil ned”. De valgte verdiene vil da flyttes ned til vinduet ”Valgte”.

”Valgte verdier”
Her vises verdiene som kommer til å inkluderes i tabellen. Klikk til slutt på ”OK”. Verdien(e) du valgte, vil nå være markert.

Har du gjort en feil, marker den du ønsker å fjerne i ”Valgte”, og klikk ”pil opp”.

Kontakt