Unge kvinner i dag har litt dårligere helse sammenlignet med jevnaldrende kvinner for rundt 20 år siden. Mens 90 prosent av kvinner i alderen 16-24 år oppga å ha god helse i 2002, var andelen 87 prosent i 2019.

– Selv om de fleste mener at de har god helse, er det mange kvinner som likevel oppgir at de plages av symptomer som magesmerte, hodepine, søvnvansker og andre smerter i kroppen, sier seniorrådgiver Elin Skretting Lunde.

Halvparten av kvinner i alderen 16-24 år hadde vært plaget av hodepine eller migrene i løpet av en måleperiode på 3 måneder i 2019. Det er en økning på over 20 prosentpoeng siden 2002. 31 prosent opplevde smerter i kroppen, mot 12 prosent i 2002. Også andelen med søvnproblemer har økt, og 26 prosent blant de unge kvinnene oppga å ha søvnvansker i 2019.

– En del av plagene for unge kvinner handler trolig om skolerelatert stress, krav og press knyttet til kropp og utseende. Omfanget og økningen i plagene må også sees i sammenheng med at stadig flere unge sliter med psykisk plager, sier Elin Skretting Lunde.

23 prosent av kvinner i alderen 16-24 hadde betydelige psykiske plager i 2019, målt ved HSCL (Hopkins Symptoms Check list) er et måleinstrument utviklet for bruk i befolkningsundersøkelser for å kartlegge psykiske helseplager som angst og depresjon..

Disse funnene er noen av dem som er omtalt i den nye rapporten Kvinners liv og helse siste 20 år, som er et kunnskapsgrunnlag SSB har utarbeidet på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet. Les hele rapporten her.

Levekårsundersøkelsen om helse fra 2019 har et tilfeldig trukket utvalg, og er basert på svar fra nesten 8000 respondenter. Spørsmålet om helse er basert på egenvurdert helsetilstand, og god helse vil her omfatte alle som svarte ‘god’ eller ‘svært god’, mens dårlig helse omfatter ‘dårlig’ og ‘svært dårlig’, på spørsmålet om egen helse.

Figur 1. Andel unge kvinner (16-24 år) med ulike symptomer som smerter i kroppen, hodepine, søvnproblemer eller kvalme/fordøyelsesbesvær i utvalgte år. Prosent

Mer smerter i kroppen hos voksne kvinner

Blant kvinner i alderen 25-44 år oppga 85 prosent å ha god helse i 2019, mens 6 prosent sa at helsen var dårlig. Også i denne aldersgruppen er det mange som har vedvarende smerter og plager.

– En god del av helseproblemene blant kvinner i denne aldersgruppen er knyttet til reproduktiv helse, sykdom i muskler eller skjelett og psykisk helse, i tillegg til diffuse eller ubestemte symptomer, sier Elin Skretting Lunde.

43 prosent av kvinnene i alderen 25-44 år oppga å være plaget med varige eller tilbakevendende hodesmerter, og 37 prosent var plaget med smerter i kroppen. Også her er det en betydelig økning de siste 20 årene.

Figur 2. Andel kvinner (25-44 år) med ulike symptomer som smerter i kroppen, hodepine, søvnproblemer eller kvalme/fordøyelsesbesvær i utvalgte år. Prosent

Enslige kvinner har dårligere helse

Blant kvinner i alderen 45-65 år oppga 73 prosent å ha god helse, mens 11 prosent sa at helsen var dårlig i 2019. Blant enslige kvinner i denne aldersgruppen sa imidlertid kun 61 prosent at helsen var god, som er 10 prosentpoeng lavere enn i 2005.

I aldersgruppen 45-65 år er det ellers smerter i kroppen som er mest utbredt. 47 prosent svarte at de er plaget med smerter i kroppen, mens 34 prosent sa de er plaget med hodepine. 40 prosent blant de enslige kvinnene i aldersgruppen sliter med søvn (ikke vist i figur).

Figur 3. Andel kvinner (45-66 år) med ulike symptomer som smerter i kroppen, hodepine, søvnproblemer eller kvalme/fordøyelsesbesvær i utvalgte år. Prosent