Modellen inkluderer individer med lærerutdanning og beregner om dagens kandidatproduksjon av nye lærere er høy nok for å opprettholde den nasjonale lærertetten i barnehager, grunnskoler og videregående skoler på sikt, gitt framtidig utvikling i antall barn og unge og framtidig pensjonering av lærerutdannede.

LÆRERMOD framskriver tilbud og etterspørsel separat for syv utdanningsgrupper av lærere:

  1. Barnehagelærerutdanning
  2. Grunnskolelærerutdanning
  3. Lektorutdanning
  4. PPU
  5. Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag
  6. Yrkesfaglærerutdanning
  7. PPU-yrkesfag

Dokumentasjon av modellens forutsetninger, likninger og implementering i Python finnes her:

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/artikler/laerermod-2.0-teknisk-dokumentasjon

Neste framskrivingsrapport kommer november 2025.

Prosjektleder: Trude Gunnes

Deltakere:

Rachel Ekren

Pål Knudsen

Publikasjoner

Gunnes, T., Ekren, R. og Arnesen, H. S. (2023). LÆRERMOD 2020-2040. Tilbud og etterspørsel for fem grupper av lærerutdanninger. SSB Rapport 2023/13.

Gunnes, T. (2021). Tilbud og etterspørsel for fem utdanningsgrupper av lærere: LÆRERMOD 2019-2040. SSB Rapport 2021/11. 

Drange, N., Gunnes, T. og Telle, K. (2021). Workload, staff composition, and sickness absence: findings from employees in child care centersEmpirical Economics 61, 3375–3400.

Gjefsen, H. M. og Gunnes T. (2020). How school accountability affects teacher mobility and teacher sortingEducation Economics, 28:5, 455-473.

Gunnes, T. (2018). Tilbud og etterspørsel for fem utdanningsgrupper av lærere: LÆRERMOD 2016-2040. SSB Rapport 2018/35. 

Gunnes, T. (2016). LÆRERMOD: Forutsetninger og likninger. SSB Notater 2016/25.

 

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet 

Prosjektperiode: 2015-2019; 2019-2023; 2024-2027