Rapporter 2020/43

Betydningen av flere eldre, helsetilstand og familieomsorg

Etterspørselen etter omsorgsplasser med heldøgnsbemanning mot 2060

Denne rapporten fremskriver etterspørselen etter heldøgnsbemannede omsorgs­plasser (HDOP) mot 2060.

HDOP omfatter:

  1. Omsorgsboliger med heldøgnsbemanning (OHB)
  2. Plasser i omsorgsinstitusjoner for korttids- og langtidsopphold

Fremskrivninger av disse størrelsene er viktige for planlegging av kapasiteten i denne typen omsorgstilbud som i hovedsak er et offentlig ansvar. Et hovedpoeng med fremskrivningene er å vise hvordan det går dersom politikken ikke endres. De kan da begrunne kursendringer gjennom politikk og andre tiltak. Videreføring av dagens politikk er derfor en bevisst valgt forutsetning, selv om denne politikken kan ha langsiktige konsekvenser som kan oppfattes som urealistiske. Spesielt fanger ingen av våre scenarier opp overgang fra institusjonsomsorg til hjemme­tjenester som er et av målene for dagens politikk.

Derimot tilstreber vi realisme med hensyn til forutsetninger som i stor grad ikke styres direkte av politikk. Dette gjelder utviklingen i befolkningen etter kjønn og alder, kjønns- og aldersavhengigheten i bruken av HDOP, aldersspesifikk helsetil­stand og tilbudet av ulønnet familieomsorg som avlaster den offentlige omsorgen, herunder HDOP. HDOP-etterspørselen beregnes etter brukernes kjønn og alder som produktet av i) HDOP per bruker av omsorgstjenester; ii) brukere av omsorgs­tjenester per person (brukerfrekvens), og iii) antall personer.

Fremskrivningene representerer en oppdatering av tilsvarende fremskrivninger i Holmøy, Haugstveit og Otnes (2016): Demografien følger hovedalternativet i SSBs befolknings­fremskrivninger fra 2018 i stedet for 2014-fremskrivningen, og tallene for kjønns- og aldersspesifikk bruk av omsorgstjenester er oppdatert fra 2014 til 2017. Anslaget på «dagens» familieomsorg tilsvarer imidlertid 90 000 årsverk i begge rapporter.

Alle fremskrivningene i denne rapporten baserer seg på hovedalternativet i SSBs befolkningsfremskrivninger fra 2018. Vi studerer to scenarier for utviklingen i helsetilstanden for personer eldre enn 55 år:

  1. Konstant helsetilstand: Kjønns- og aldersspesifikke brukerfrekvensene i 2017 videreføres i hele beregningsperioden.
  2. Helseforbedring for menn og kvinner eldre enn 55 år: Brukerfrekvensene for disse faller i takt med fallende dødelighet, begrenset nedad til 54-åringenes brukerfrekvens i 2017.

Videre ser vi på to scenarier for familieomsorg:

  1. Familieomsorgen øker proporsjonalt med etterspørselen etter omsorgstjenester.
  2. Familieomsorgen holder seg uendret på et nivå tilsvarende 90 000 årsverk.

I den fremskrivningen som vi har valgt som referansebane, er familieomsorgen konstant, mens helsetilstanden bedres over tid. Her øker etterspørselen etter HDOP fra 65 353 i 2017 til – etter avrunding - 87 000 i 2035 og 133 000 i 2060. Innbakt i denne veksten er en økning i antall OHB fra 23 261 i 2017 til 30 000 i 2035 og 42 000 i 2060. HDOP-veksten mot 2060 er sterkere enn det som fulgte av sammen­lignbare forutsetninger i tilsvarende HDOP-fremskrivninger fra 2016 (Holmøy, Haugstveit og Otnes, 2016). Forskjellen passerer 19 400 i 2060.

Forskjellene mellom scenariene blir betydelig når man går et par tiår fremover. I minimumsscenariet bedres helsetilstanden og familieomsorgen øker. Her passerer antall HDOP 78 300 i 2035 og 109 300 i 2060. I maksimumsscenariet endres hverken helsetilstand eller familieomsorgen fra sine 2017-nivåer. Tallet på HDOP passerer da 121 100 allerede i 2035, og 228 300 i 2060. Avstanden mellom min- og maksscenariet i 2060 er nær 119 000 plasser.

Om publikasjonen

Tittel

Etterspørselen etter omsorgsplasser med heldøgnsbemanning mot 2060. Betydningen av flere eldre, helsetilstand og familieomsorg

Ansvarlig

Erling Holmøy, Geir Hjemås og Fatima Haugstveit

Serie og -nummer

Rapporter 2020/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helse- og omsorgsdepartementet

Emne

Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1223-4

ISBN (trykt)

978-82-587-1222-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

39

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt