Rapporter 2019/26

Regionale framskrivinger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017-2035

Innen 2035 kan antall årsverk innen helse- og omsorgstjenestene ha økt fra 310 000 til 410 000. Men den økte etterspørselen fordeler seg ikke likt utover landet.

Helse- og omsorgstjenestene (HO) i Norge er av betydelig størrelse og sysselsatte 310 000 årsverk i 2017. Tjenestene forventes å vokse i takt med at befolkningen øker og eldes. Med rimelige forutsetninger kan sektoren innen 2035 telle over 410 000 årsverk (Hjemås mfl. 2019). Det meste av tjenesteproduksjonen i HO-tjenesten skjer lokalt, i den enkelte kommune, eller i opptaksområdet til et av helseforetakene. Det motiverer for undersøkelser av hvordan den økte etterspørselen etter HO-tjenester fordeler seg utover landet.

I denne rapporten framskrives sysselsettingen i helse- og omsorgstjenester i hvert av helseforetakenes opptaksområde fram til 2035. I beregningene forutsettes gjennomsnittlig HO-tjenestebruk per kjønn og alder å være lik tall på nasjonalt nivå for 2017. I tillegg forutsettes at befolkningen utvikler seg som i SSBs regionale befolkningsframskrivinger fra 2018. Målet med analysen er å bidra med informasjon som trengs i beslutninger knyttet til utbygging av HO-kapasitet regionalt, målt ved behovet for HO-arbeidskraft. En viktig driver i beregningsopplegget er hvordan den regionale befolkningsutviklingen kan komme til å påvirke behovet lokalt.

Den regionale etterspørselen rettet mot HO-tjenester avhenger av befolkningens størrelse og sammensetning, spesielt med hensyn på alder og bosted. Bosettingsmønsteret i Norge blir stadig mer sentralisert, og forventet levealder stiger. Fortsetter dette mønsteret blir befolkningen stadig eldre med særlig mange eldre i sentrale strøk. HO-tjenestebruken øker markant med alder. Derfor får de sentrale stedene i Norge den høyeste framskrevne veksten i HO-årsverk. Mindre sentrale strøk har imidlertid den høyeste andelen eldre i 2017 og framskrevet for 2035. Regionale forskjeller i forsørgerbyrde for eldre, målt ved antall eldre i forhold til personer i typisk arbeidsfør alder, kan ha implikasjoner for lokal rekruttering til HO-sektoren.

Opptaksområdene til Ahus og Oslosykehusene, men også andre sentrale områder som Bergen og Vestre Viken, vil få den sterkeste framskrevne økningen i årsverk i HO-tjenesten. Fra 2017 til 2035 kan økningen bli på 33-44 prosent. Mindre sentrale områder som Sogn og Fjordane, Finnmark og Helgeland vil få den laveste framskrevne økningen på rett under 25 prosent. Økningen i framskrevne årsverk er spesielt stor i den kommunale omsorgstjenesten.

Om publikasjonen

Tittel

Regionale framskrivinger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017-2035

Ansvarlig

Stefan Leknes, Geir Hjemås, Erling Holmøy og Nils Martin Stølen

Serie og -nummer

Rapporter 2019/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Emner

Sysselsetting, Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9983-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9982-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

40

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt