Forskningsområde

Demografi og levekår

Forskningen på dette området omfatter analyser av demografisk utvikling og endring i levekår. Målet er ny kunnskap som kan underbygge velferdspolitisk planlegging. Befolkningsframskrivinger blir gjennomført årlig. Forskerne overvåker og analyserer fruktbarhet, familieendringer, dødelighet, flytting og innvandring. Andre viktige forskningstema er arbeid, forsørgelse og omsorg, samt ulike gruppers levekår og livsløp. Representative intervjuundersøkelser og ulike typer registerdata ligger til grunn for analysene.

Forskningsfelt

 • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Feltet omfatter nasjonale og regionale framskrivinger av befolkningen etter kjønn og alder og framskrivinger av antall innvandrere etter kjønn, alder og landbakgrunn. Forskningen analyserer trender og mønstre i befolkningsutviklingen, både i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Det lages egne analyser og prognoser for de demografiske komponentene fruktbarhet, dødelighet, innenlandske flyttinger og flyttinger til og fra landet.

  Gå til forskningsfeltet befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

 • Fruktbarhet og familiedemografi

  Forskningen innen dette feltet studerer fruktbarhet, samliv og familie i lys av demografiske faktorer, kontekstuelle forhold, holdninger og verdier. Virkninger av politikkbaserte tiltak innen disse feltene blir analysert. Forskningen søker å gi løpende beskrivelser av skiftende trender innen familie og samliv.

  Gå til forskningsfeltet fruktbarhet og familiedemografi

 • Levekår og sosial deltaking

  Forskningen omfatter mange sider ved befolkningens levekår - inntekt, boforhold, helse, yrkesaktivitet, sosial integrasjon, isolasjon og ulønnet hus- og omsorgsarbeid. Analysene viser utviklingsmønstre og fordeling i lys av offentlig politikk og politiske reformer. Fokus er ofte på spesielle grupper som foreldre, barn, innvandrere, studenter og lovbrytere.

  Gå til forskningsfeltet levekår og sosial deltaking

Nyhetssaker om demografi og levekår

 • Barn og familieetablering reduserer lovbrudd blant menn

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Sannsynligheten for å begå lovbrudd reduseres når menn får en partner eller blir fedre. Dette gjelder også når mennene ikke bor sammen med barnets mor.

 • Tre av ti har kjæreste

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Tre av ti har en kjæreste som de ikke bor sammen med. Menn har oftere kjæreste enn kvinner, viser en ny analyse om samlivsetablering i forskningsprosjektet LOGG.

 • LOGG - en stor undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Samfunnsspeilet 1/2009 presenterer 21 artikler med forskningsresultater fra studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG). Studien er en av de største og mest kompliserte intervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge. Over 15000 personer er intervjuet.

 • Seminar om studien av livsløp, generasjon og kjønn

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) er en undersøkelse om hvordan livet arter seg i ulike faser. Samfunnsspeilet 1/2009 presenterer de første forskningsfunnene på et seminar 9. mars.

 • Ikke mer ensomhet enn før

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Samfunnsutviklingen de siste 30 årene har ikke ført til mer ensomhet og isolasjon i det norske samfunnet. Enkelte utviklingstrekk peker i motsatt retning. Vi har flere fortrolige vennskap nå enn tidligere.

 • Kort presentasjon av utvalgte publikasjoner

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

 • Samværsfedre med lav inntekt har minst kontakt med barna

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Kun 3 prosent av fedre oppgir ikke å ha sett barnet sitt i det hele tatt etter brudd med barnets mor. Fedre med lav inntekt og lav utdanning ser barnet sjeldnere enn fedre med høy inntekt og høy utdanning. Kontakten er mindre jo eldre barnet er.