Statistisk sentralbyrå utarbeider befolkningsframskrivningene for Norge. Dette er en av SSBs løpende oppgaver. Resultatene fra den nyeste befolkningsframskrivningen finnes i Statistikkbanken. Her gjengis til enhver tid tall fra de gjeldende befolkningsframskrivingene og resultater fra tidligere framskrivninger.

Befolkningsframskrivningene er et sentralt verktøy for både nasjonal og lokal planlegging. De brukes også i andre typer økonomisk-demografiske framskrivinger.

Utviklingen i folkemengden styres av noen få hovedkomponenter: Fruktbarhet, dødelighet, og inn- og utvandring. I framskrivingen av framtidig folkemengde gjør vi forutsetninger om hvordan hver av komponentene vil utvikle seg framover. Forutsetningene om framtidig fruktbarhet, dødelighet, inn- og utvandring legges inn i kohort-komponentmodeller, som beregner framtidig folkemengde for hvert år framover.

Selv om framskrivingene er et løpende prosjekt der hovedtrekkene i beregningsopplegget ikke endres mye fra gang til gang, foregår et kontinuerlig utviklingsarbeid i tilknytning til beregningene. Dette arbeidet inkluderer empiriske analyser av komponentene (fruktbarhet, dødelighet, inn- og utvandring), videreutvikling av modellene og evaluering av hvor godt tidligere framskrivninger har truffet.

Prosjektleder: Michael Thomas

Deltakere:

Ane Tømmerås

Publikasjoner

Gleditsch, R., Syse, A. & Thomas, M. J. Fertility Projections in a European Context: A Survey of Current Practices among Statistical Agencies (sciendo.com)

Syse, A., Thomas, M. & Gleditsch, R. Norway’s 2020 population projections: National level results, methods and assumptions 

Gleditsch, R. F., Rogne, A. F., Syse, A. & Thomas, M. J. The accuracy of Statistics Norway's national population projections 

Thomas, M., Gleditsch, R. & Syse, A. Technical documentation of the BEFINN model, g2020 

Gleditsch, R., Thomas, M. J. & Syse, A. Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020: Modeller, forutsetninger og resultater 

Wallace, M., Thomas, M. J., Aburto, J. M., Pallesen, A. V. J., Mortensen, L. H., Syse, A. & Drefahl, S. The impact of the mortality of international migrants on estimates and comparisons of national life expectancy: A comparative study of four Nordic nations (su.figshare.com) 

Syse, A., Artamonova, Al, Thomas, M. & Veenstra, M. Do characteristics of family members influence older persons’ transition to long-term healthcare services? (bmchealthservres.biomedcentral.com) 

Skjerpen, T. & Tønnessen, M. Population Studies. Using future age profiles to improve immigration projections (tandfonline.com) 

Cappelen, Å., Skjerpen, T. og Tønnessen, M. (2015). Forecasting Immigration in Official Population Projections Using an Econometric Model, International Migration Review, 49 4, 945-980 

Syse, A., Thomas, M., Dommermutch, L. og Hart, R. K. Does women’s health matter for fertility? Evidence from Norwegian administrative data (tandfonline.com) 

Thomas, M. J., Dommermuth, L. Interrelationships Among Fertility, Internal Migration, and Proximity to Nonresident Family: A Multilevel Multiprocess Analysis (read.dukeupress.edu) 

Thomas, M. J., Dommermuth, L. Internal Migration and the Role of Intergenerational Family Ties and Life Events (onelinelibrary.wiley.com) 

Thomas, M. J., Gillespie, B. J. og Lomaz, N. Variations in migration motives over distance (demographic-research.org) 

Keilman, N. Can We Rely on Projections of the Immigrant Population? The Case of Norway (link.springer.com)