Forskningsområde

Demografi og levekår

Nyhetssaker om demografi og levekår

 • Høy skilsmisserisiko blant likekjønnede par

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Par i registrerte partnerskap og likekjønnede ekteskap har betydelig høyere skilsmisserisiko enn ulikekjønnede gifte par. Risikoen for brudd er aller størst blant kvinnepar. En kraftig økning i andelen likekjønnede par med minst ett felles barn, fra 6 prosent i 1993-2001 til 18 prosent i 2002-2010, har ikke endret skilsmisserisikoen blant likekjønnede.

 • Samlivsform varierer med innvandringsbakgrunn

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Kvinner og menn født i Norge av innvandrerforeldre fra Afrika, Asia etc. inngår sitt første samliv ved samme alder som personer i den øvrige befolkningen, men de velger ekteskap framfor samboerskap.

 • Flere positive til heltidsbarnehage

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Holdninger til barnehage har endret seg sterkt de siste årene. I 2010 oppgav 72 prosent av mødre barnehage på heltid som den beste omsorgsordning for treåringer. Det er en sterk økning fra 2002 da 41 prosent av mødre mente det samme.

 • Menn med lav utdanning og inntekt oftere barnløse

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Færre menn blir fedre enn tidligere. Menn med lav utdanning og inntekt er oftere barnløse. Sannsynligheten for å få barn med flere kvinner er imidlertid nært knyttet til både lav og høy sosioøkonomisk status.

 • I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  SSB har for første gang beregnet hvor mange innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre det blir i landets fylker og i noen større kommuner fram mot 2040. Særlig i områdene rundt de store byene kan det bli svært rask vekst i årene framover. I Oslo vil nesten halvparten av befolkningen om 30 år være innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere, og av dem vil om lag sju av ti ha bakgrunn fra land utenfor EU/EØS-området.

 • Likere deling av foreldrepermisjonen

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  I takt med utvidelsene av den totale permisjonslengden og fedrekvoten har foreldrenes bruk av foreldrepermisjon økt. Selv om mødrene tar hoveddelen av permisjonen, har fedrene i stor grad justert sitt uttak etter fedrekvotens lengde.

 • Politiske tiltak har begrenset innvandringen til Norge

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  I perioden 1972 til 2010 ble en rekke innvandringspolitiske tiltak gjennomført. Ser man hele perioden under ett, ville innvandringen til Norge blitt 6,6 prosent høyere, dvs. 60 000 flere innvandrere, hvis det ikke var blitt innført regelendringer. Blant annet bidro innvandringsstoppen i 1974 til stor og langvarig reduksjon i innvandringen.

 • Mer positive til innvandrere like etter 22. juli

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Befolkningen ble mer positive til innvandrere i etterkant av terrorhandlingene 22. juli enn de var i ukene før denne hendelsen.

 • Hvordan påvirker funksjonshemming deling av husarbeid og barneomsorg?

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Husarbeid og barneomsorg er mindre likedelt i parforhold der en av partene har nedsatt funksjonsevne sammenlignet med par der ingen har det. Men når begge partene er funksjonshemmet, deles arbeidet mer likt enn i par uten funksjonshemming.

 • Samboere har sjeldnere felles konto

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Samboere har langt sjeldnere felles økonomi enn gifte par. Spesielt gjelder dette samboere uten felles barn. Men selv når samboerskapene er lange og med felles barn, er det forskjeller i forhold til de gifte.