Forskningsområde

Demografi og levekår

Forskningen på dette området omfatter analyser av demografisk utvikling og endring i levekår. Målet er ny kunnskap som kan underbygge velferdspolitisk planlegging. Befolkningsframskrivinger blir gjennomført årlig. Forskerne overvåker og analyserer fruktbarhet, familieendringer, dødelighet, flytting og innvandring. Andre viktige forskningstema er arbeid, forsørgelse og omsorg, samt ulike gruppers levekår og livsløp. Representative intervjuundersøkelser og ulike typer registerdata ligger til grunn for analysene.

Forskningsfelt

 • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Feltet omfatter nasjonale og regionale framskrivinger av befolkningen etter kjønn og alder og framskrivinger av antall innvandrere etter kjønn, alder og landbakgrunn. Forskningen analyserer trender og mønstre i befolkningsutviklingen, både i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Det lages egne analyser og prognoser for de demografiske komponentene fruktbarhet, dødelighet, innenlandske flyttinger og flyttinger til og fra landet.

  Gå til forskningsfeltet befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

 • Fruktbarhet og familiedemografi

  Forskningen innen dette feltet studerer fruktbarhet, samliv og familie i lys av demografiske faktorer, kontekstuelle forhold, holdninger og verdier. Virkninger av politikkbaserte tiltak innen disse feltene blir analysert. Forskningen søker å gi løpende beskrivelser av skiftende trender innen familie og samliv.

  Gå til forskningsfeltet fruktbarhet og familiedemografi

 • Levekår og sosial deltaking

  Forskningen omfatter mange sider ved befolkningens levekår - inntekt, boforhold, helse, yrkesaktivitet, sosial integrasjon, isolasjon og ulønnet hus- og omsorgsarbeid. Analysene viser utviklingsmønstre og fordeling i lys av offentlig politikk og politiske reformer. Fokus er ofte på spesielle grupper som foreldre, barn, innvandrere, studenter og lovbrytere.

  Gå til forskningsfeltet levekår og sosial deltaking

Nyhetssaker om demografi og levekår

 • Mer regional spredning av arbeidsinnvandring

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Flere arbeidsinnvandrere gir større regional spredning av innvandrere, viser ny forskning.

 • Endret mønster for mor og far i hjemmet

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Fedre bruker mer tid i hjemmet og mindre på jobb enn på 70-tallet. For mødre er det motsatt. Dette tyder på endringer i kjønnslikestillingen, viser en ny rapport fra SSB.

 • Menn og kvinners roller endrer seg

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Basert på SSBs tidsbruksundersøkelser fra 1970-tallet og fram til i dag, ser man at tidsbruken til menn og kvinner nærmer seg hverandre. Kvinner jobber mer og menn bruker mer tid på huslige oppgaver.

 • Barn har mindre betydning for arbeidsdelingen blant par

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  SSBs tidsbruksundersøkelser viser at det å ha barn i dag i mindre grad forsterker en tradisjonell arbeidsdeling blant par sammenlignet med 1980.

 • Småbarnsfedre og -mødre bruker omtrent like mye tid samlet på jobb og i hjemmet

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Småbarnsfedre og småbarnsmødre har omtrent like lang samlet arbeidstid, målt som summen av tid til yrkes- og familiearbeid. Dette gjelder uansett om mor jobber heltid eller deltid.

 • Italienske menn bor hjemme lenger

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Unge kvinner og menn har svært forskjellig husholdstilknytning i Italia og Norge. Italienere bor mye oftere hjemme hos mor og far mens nordmenn oftere bor alene eller i samliv.

 • Alternativer til fengsel opprettholder sysselsetting etter straffegjennomføring

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Personer som gjennomfører straff med elektronisk fotlenke og samfunnsstraff mister i mindre grad kontakten med arbeidslivet og samfunnet, sammenlignet med personer som soner i fengsel.

 • Tredelt flyttemønster i Oslo

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Flyttemønsteret i Oslo preges av en tredeling: Parallelt med utflytting fra de ytre bydelene hovedsaklig i retning Akershus, skjer det en utflytting fra de indre bydelene til de ytre bydelene. Samtidig fylles de indre bydelene med yngre innflyttere til Oslo.

 • Innvandrere foretrekker ikke innvandrertett bosetting

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Innvandrere er ikke spesielt opptatt av om det bor mange innvandrere der de bosetter seg. Når innvandrerandelen på bostedet er høy, gir innvandrerne uttrykk for at de ønsker å begrense innvandrertettheten.

 • Småbarn ingen hindring for selvstendig næringsdrivende kvinner

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Kvinner med barn under 10 år er mer tilbøyelige til å være selvstendige næringsdrivende enn kvinner uten barn i husholdningen.