Forskningsområde

Demografi og levekår

Nyhetssaker om demografi og levekår

 • Mer regional spredning av arbeidsinnvandring

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Flere arbeidsinnvandrere gir større regional spredning av innvandrere, viser ny forskning.

 • Endret mønster for mor og far i hjemmet

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Fedre bruker mer tid i hjemmet og mindre på jobb enn på 70-tallet. For mødre er det motsatt. Dette tyder på endringer i kjønnslikestillingen, viser en ny rapport fra SSB.

 • Barn har mindre betydning for arbeidsdelingen blant par

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  SSBs tidsbruksundersøkelser viser at det å ha barn i dag i mindre grad forsterker en tradisjonell arbeidsdeling blant par sammenlignet med 1980.

 • Menn og kvinners roller endrer seg

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Basert på SSBs tidsbruksundersøkelser fra 1970-tallet og fram til i dag, ser man at tidsbruken til menn og kvinner nærmer seg hverandre. Kvinner jobber mer og menn bruker mer tid på huslige oppgaver.

 • Småbarnsfedre og -mødre bruker omtrent like mye tid samlet på jobb og i hjemmet

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Småbarnsfedre og småbarnsmødre har omtrent like lang samlet arbeidstid, målt som summen av tid til yrkes- og familiearbeid. Dette gjelder uansett om mor jobber heltid eller deltid.

 • Italienske menn bor hjemme lenger

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Unge kvinner og menn har svært forskjellig husholdstilknytning i Italia og Norge. Italienere bor mye oftere hjemme hos mor og far mens nordmenn oftere bor alene eller i samliv.

 • Alternativer til fengsel opprettholder sysselsetting etter straffegjennomføring

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Personer som gjennomfører straff med elektronisk fotlenke og samfunnsstraff mister i mindre grad kontakten med arbeidslivet og samfunnet, sammenlignet med personer som soner i fengsel.

 • Tredelt flyttemønster i Oslo

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Flyttemønsteret i Oslo preges av en tredeling: Parallelt med utflytting fra de ytre bydelene hovedsaklig i retning Akershus, skjer det en utflytting fra de indre bydelene til de ytre bydelene. Samtidig fylles de indre bydelene med yngre innflyttere til Oslo.

 • Innvandrere foretrekker ikke innvandrertett bosetting

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Innvandrere er ikke spesielt opptatt av om det bor mange innvandrere der de bosetter seg. Når innvandrerandelen på bostedet er høy, gir innvandrerne uttrykk for at de ønsker å begrense innvandrertettheten.

 • Småbarn ingen hindring for selvstendig næringsdrivende kvinner

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Kvinner med barn under 10 år er mer tilbøyelige til å være selvstendige næringsdrivende enn kvinner uten barn i husholdningen.