126337
126337
forskning
2013-06-27T15:02:00.000Z
no

Prosjekt

Samvær og bidrag

Formålet med prosjektet har vært å evaluere de nye reglene for beregning av barnebidrag som ble innført høsten 2003. Vekten har ligget på foreldrenes fordeling av ansvar og omsorg for barna, deres økonomiske velferd og størrelsen på barnebidraget.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Jan Lyngstad
Oppdragsgiver

Barne- og likestillingsdepartementet

Prosjektperiode
01.01.2002 - 31.12.2008
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Prosjektet har gått over flere år, og er gjennomført på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet. Det har bestått av flere elementer. I tilknytning til innføringen av ny ordning for beregning av barnebidrag høsten 2003 ble det høsten 2002 gjennomført en postal undersøkelse om samvær, bidrag og økonomisk situasjon blant bidragsforeldre (bidragspliktige og bidragsmottakere).

En ny intervjuundersøkelse ble gjennomført høsten 2004 da den nye bidragsordningen hadde virket et års tid. Det er gjennomført flere analyser av fordeling av ansvar og omsorg for barna mellom foreldrene, både i 2002 og i 2004, samt av hvilken betydning bidragspliktiges inntekt hadde for mengden samvær med barna. Det er også gjennomført analyser av hvorvidt bidragsreformen medførte endringer i barnebidraget, samt analyser av bidragsmottakeres og bidragsyteres økonomiske velferd i 2002 og i 2004.

Prosjektet ble avsluttet med en sluttrapport høsten 2008.

Vi håper å kunne oppdatere og supplere analysene av samvær og bidrag med nyere data gjennom framtidige prosjekter.

Publisert forskning

Kontakt