115774
115774
forskning
2013-05-28T13:31:00.000Z
no

Prosjekt

Oppvekstvilkår og voksenutfall

Prosjektet går ut på å undersøke hvordan ulike forhold i barndommen påvirker barnas utfall som voksne.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Kjetil Telle
Samarbeidspartnere

Universitetet i Stavanger

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd

Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2013
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Det er veldokumentert, både i Norge og internasjonalt, at familieforhold i barndommen er viktige prediktorer for barns utfall i voksen alder. Litteraturen viser eksempelvis at barn fra familier med lav inntekt og utdanning gjør det dårligere enn andre barn for en rekke utfallsmål.

I dette prosjektet undersøker vi hvordan ulike indikatorer for barns oppvekstvilkår påvirker barnet i voksen alder. Vi estimerer eksempelvis effekter av universelle barnehageordningene i Norge for barns muligheter. Vi undersøker også effekter av familieinntekt i barndommen på barns utfall i voksen alder. I prosjektet legger vi særlig vekt på å kartlegge effekter for barn med en ufordelaktig familiebakgrunn, samt å undersøke faktorer som påvirker intergenerasjonell mobilitet. Ny forskning indikerer at tiltak rettet mot yngre barn har mer fordelaktige virkninger enn tiltak som kommer senere i barndommen, og dette er også et eksempel på noe vi ser nærmere på.

Analysene benytter data fra ulike norske registre (bl.a. FD-trygd) med individinformasjon for hele befolkningen tilbake til 1960-tallet. En rekke variable benyttes for å gi et bilde av barnets utfall i voksen alder. Vi søker i hovedsak å estimere kausale effekter ved hjelp av ulike såkalte ”kvasieksperimentelle” metoder.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og løper fra 2009 – 2013. Det et samarbeid med professor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger.

Publisert forskning

Kontakt