118710
118710
forskning
2009-03-25T08:00:00.000Z
no

Hver fjerde ønsker å bytte jobb

Publisert:

Drøyt en av fire sysselsatte har planer om å bytte jobb eller starte ny virksomhet i løpet av de nærmeste tre årene. Ønsket henger sammen med trivsel på arbeidsplassen. Arbeidssted betyr mer for trivselen enn arbeidstid.

Det viser en analyse av forskerne Randi Kjeldstad og Lars Dommermuth, publisert i Samfunnsspeilet 1/2009. Analysen er en del av studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) - en av de største og mest omfattende intervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge med over 15.000 intervjuede.Halvparten oppgir middels trivsel

Halvparten av alle sysselsatte kvinner og menn oppgir middels trivsel, mens knapt fire av ti oppgir høy trivsel. Ca 10 prosent trives dårlig.Dårlig trivsel viktig faktor

Ønsker og planer om å skifte jobb er nært knyttet til opplevelsen av trivsel i nåværende jobb. Ser man alle intervjuede under ett, sier drøyt en fjerdedel at de har planer om å søke ny jobb eller starte opp for seg selv i løpet av de nærmeste tre årene. Av dem som trives dårligst, gjelder det så mange som to av tre. Blant dem som trives best, gjelder dette ønsket kun én av sju.

Ønsket om å skrifte jobb er noe høyere blant kvinner enn blant menn, men bare blant dem med lav og middels trivsel.Selvstendig næringsdrivende trives best

Forskerne finner at selvstendig næringsdrivende trives bedre på jobb enn ansatte. Det gjelder både menn og kvinner, men spesielt blant kvinnene. Det er grunn til å tro at de som jobber for seg selv gjennomgående har noe svakere stillingstrygghet enn de ansatte. Samtidig har de større frihet og selvbestemmelse i jobben, noe som - i tråd med andre undersøkelser - muligens veier tyngre på "trivselsvektskålen".Arbeidsstedet betyr mer enn arbeidstid

Arbeidstiden betyr lite for trivselen. Dette gjelder heltids- versus deltidsarbeid, regelmessig versus uregelmessig arbeidstid samt fast og midlertidig arbeid for både kvinner og menn. Derimot ser arbeidsstedet ut til å ha noe større betydning, det vil si at de som vanligvis arbeider på et fast sted utenfor hjemmet oppgir noe mindre trivsel enn de som arbeider hele eller deler av uken hjemme og/eller på flere ulike steder. Dette kan tyde på at frihet og selvbestemmelse vurderes høyt, og overraskende nok, muligens høyere enn et fast arbeidsmiljø. Å være leder, sammenlignet med underordnet, trekker i samme retning.

Både kvinner og menn trives bedre i fylkeskommunal og kommunal sektor enn i statlig sektor. Kvinnene trives bedre i offentlig sektor enn i det private.Lavutdannede trives bedre enn høyutdannete

Noe overraskende trives de lavt utdannete bedre enn høyt utdannete. Blant de lavt utdannete er det flere som oppgir høy grad av trivsel, mens de høyt utdannete opplever i større grad middels trivsel. Det er tvilsomt om dette utelukkende avspeiler faktiske forskjeller i arbeidsmiljø og -vilkår. Sannsynligvis kan den uventede sammenhengen også skyldes forskjeller i krav og forventninger, det vil si at de høyt utdannete har høyere krav til arbeidsplassen.Les hele analysen "Hver fjerde ønsker å bytte jobb" og tabeller i Samfunnsspeilet.

Kontakt