126146
126146
forskning
2013-06-27T09:27:00.000Z
no

Prosjekt

Faktorer bak innvandreres integrering

Prosjektet tar sikte på å søke etter sammenhenger i dataene fra intervjuundersøkelsen Levekår blant innvandrere 2005/2006 som kan bidra til å forklare forskjeller i innvandrernes suksess når det gjelder integrering.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Svein Blom
Oppdragsgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prosjektperiode
01.11.2008 - 01.09.2009
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Framgangsmåten vil være å isolere knipper av spørsmål som kartlegger beslektede forhold. Det vil kunne være graden av religiøsitet, tendensen til å rette oppmerksomheten mot familiemedlemmer i opprinnelseslandet og opprinnelseslandets kultur, tendensen til å vende seg mot landsmenn som har flyttet til Norge, innvandrerens oppholdsgrunnlag, yrke og utdanning fra opprinnelseslandet, utdanning tatt i Norge, bakgrunn fra by eller land i opprinnelseslandet, familienettverk i Norge, helsetilstand, opplevd diskriminering osv. Det konstrueres indekser for hver av disse dimensjonene. Oppgaven består i å undersøke om det fins sammenhenger mellom tilstanden på disse områdene og en del integreringsrelevante indikatorer som tilgang på arbeid (inkludert arbeidsforhold), bolig, bruk av demokratiske rettigheter (deltakelse i valg, organisasjonsdeltakelse), beherskelse av norsk språk osv.

Problemstillinger

Et av spørsmålene vi er opptatt av er om det kan finnes empirisk belegg for at vedvarende interesse for kontakt og relasjoner med opprinnelseslandet er noe som distraherer fra arbeidet for integrering i ”vertssamfunnet” eller om dette er en kunstig motsetning.

Vi vil også undersøke om dem som søker seg mot landsmenn eller andre innvandrere som befinner seg i Norge, gjør det enten fordi de er nyankomne og trenger bistand i en første integreringsfase eller at de har møtt motstand i tidligere integreringsframstøt og derfor vender seg mot andre i samme situasjon i en defensiv forskansning mot nye utfordringer.

Kontakt