118713
118713
forskning
2009-04-01T08:00:00.000Z
no

Eldre mest fornøyde med boforholdene

Publisert:

Andelen som bor trangt synker med alderen. Jo eldre man er, jo mer fornøyd er man med boligen.

Det viser en analyse av Torkil Løwe, publisert i Samfunnsspeilet 1/2009. Analysen er en del av studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) - en av de største og mest omfattende intervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge med over 15.000 intervjuede.

Her oppsummeres noen av funnene i analysen:4,5 rom i gjennomsnitt

Studien viser at gjennomsnittsnordmannen bor i en bolig med 4,5 rom utenom kjøkken og smårom. Han deler boligen med 1,5 andre faste husholdningsmedlemmer og disponerer 2,2 rom. En av fire bor alene, i den forstand at det ikke finnes andre faste medlemmer i husholdningen, og en av 20 bor trangt. Videre bor 83 prosent i en bolig som husholdningen eier, og 59 prosent bor i enebolig.Forskjeller mellom aldersgrupper

Det er generelt en sterk sammenheng mellom boforhold og alder, slik figurene 1 og 2 viser. Unge i 20-årene som har flyttet hjemmefra, bor gjennomgående i små og ofte leide boliger. Samtidig har de som regel små husholdninger, og over halvparten bor alene. Personer i 40-årene har størst boliger og har - i likhet med aldersgruppen 30-39 år - også de største husholdningene. Sjansen for at man har minst en person boende på deltid, det vil si minst en helg i måneden, er også størst blant 40-49-åringer; dette gjelder 15 prosent av dem.

Eldre og kvinner mer tilfreds

Generelt er det de som eier og har mange rom og god plass, og som bor i enebolig, som er mest fornøyd med boligen. Mer interessant er det at menn er litt mindre fornøyd med boligen enn kvinner, og særlig at eldre er mer tilfreds enn yngre (figur 5). Aldersforskjellen er ikke en ren konsekvens av at eldre har bedre plass og at de oftere eier boligen enn yngre. Jo eldre man er, jo mer tilfreds er man med boligen - uavhengig av boforhold.

Les hele analysen "Gode venner - sjeldne fugler?" i SSB-tidsskriftet Samfunnsspeilet 1/2009.

Les mer om LOGG-studien 

Kontakt