118865
118865
forskning
2011-06-17T07:00:00.000Z
no

Betydelige forskjeller i kriminalitet blant innvandrergruppene

Publisert:

Innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre er overrepresentert i kriminalstatistikken. For enkelte grupper forklarer befolkningssammensetning opptil 45 prosent av denne overrepresentasjonen blant straffede. Jobb og bosted forklarer svært lite. Lovbruddsbildet for innvandrere varierer med landbakgrunn. Forskjellen er størst når det gjelder vinnings- og voldslovbrudd.

Det viser rapporten  Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning av Torbjørn Skardhamar, Lotte R. Thorsen og Kristin Henriksen. Rapporten beskriver ulike gruppers representasjon i kriminalstatistikken etter landbakgrunn. I tillegg analyserer rapporten i hvilken grad overrepresentasjonen i kriminalitet kan forklares med befolkningsstruktur (kjønns- og alderfordeling), bostedsmønster og yrkestilknytning.

Overrepresentert blant straffede

Blant personer som fikk minst en straffereaksjon i løpet av perioden 2005-2008, var innvandrere overrepresentert. Blant innvandrere var andelen straffede 7,6 prosent sammenlignet med 5,0 prosent for øvrig befolkning.

Andelen straffede i de ulike innvandrergruppene varierer:

- Innvandrere fra Norden har en litt lavere andel som er straffet, sammenlignet med dem uten innvandringsbakgrunn

- Innvandrere fra Vest-Europa, Filippinene, Kina, Thailand, Nord-Amerika og Oseania har betydelig lavere andel som er straffet (mellom 2,4 og 3,8 prosent), sammenlignet med øvrig befolkning

- Motsatt har innvandrere fra Øst-Europa (spesielt Russland og Balkan-landene), Tyrkia, Afghanistan, Irak, Iran og Pakistan, Sør- og Mellom-Amerika og Afrika alle en større andel som er blitt straffet (mellom 8 og 12 prosent), sammenlignet med øvrig befolkning.

- Landene som Kosovo (16 prosent), Somalia (15 prosent), Afghanistan (14 prosent), Irak (17 prosent) og Iran (14 prosent) skiller seg ut med høy andel straffede, sammenlignet med øvrig befolkning (5,0 prosent) 

Etterkommere også overrepresentert

Norskfødte med to innvandrerforeldre er forholdsvis få, og de fleste svært unge (73 prosent var under den kriminelle lavalderen 15 år i 2008). Men også når det avgrenses til aldersgruppen 15-25 år, er de overrepresentert i kriminalstatistikken. I denne aldersgruppen er 11,5 prosent straffet i den øvrige befolkningen, mens det blant norskfødte med to innvandrerforeldre fra Øst-Europa er det 14 prosent, Afrika 15,5 prosent, Asia inkl Tyrkia 13,4, og fra Sør- og Mellom Amerika 17,3 prosent straffede. 

Befolkningsstruktur forklarer noe

Ettersom lovbrudd oftest begås av unge menn, og mange av innvandrergruppene i Norge består av flere menn enn i resten av befolkningen, undersøker rapporten i hvilken grad befolkningssammensetningen kan forklare overrepresentasjonen i kriminalstatistikken.

Rapporten viser at en justering for befolkningssammensetning (alder og kjønn) forklarer 20 til 45 prosent av overrepresentasjonen for de landene som hadde høyest andel straffede, sammenlignet med øvrig befolkning. For eksempel hadde Afghanistan 2,8 ganger høyere andel straffede enn øvrig befolkning, men justert for alder og kjønn reduseres overhyppigheten med 45 prosent. Effekten er mindre for de øvrige innvandringsgruppene.

Jobb og bosted beskjeden forklaringskraft

Analysene i denne rapporten konkluderer med at overrepresentasjonen i liten grad kan forklares med forskjeller i sysselsetting mellom innvandrere og øvrig befolkning. Også det at innvandrerne i stor grad bor i de store byene, har liten forklaringskraft, ifølge rapporten.

Lovbruddsbildet varierer

Rapporten ser også på noen utvalgte lovbruddsgrupper for straffede. Lovbruddsbildet varierer etter landbakgrunn:

• Vinningslovbrudd er den lovbruddstypen hvor det er størst forskjell mellom innvandrere og den øvrige befolkningen. Andelen straffede innvandrere er 2,3 ganger så stor (18,7 mot 8,4 per 1 000 innbyggere). Sett i forhold til befolkningsstørrelsen, er det kun innvandrere fra Filippinene, Vest-Europa (inkl de nordiske landene), Nord-Amerika og Oseania som har en mindre andel som er straffet minst en gang for et vinningslovbrudd i årene 2005-2008. Mens innvandrere fra Kosovo, Irak, Somalia, Marokko og Iran har de største andelene som er straffet for tyverier og andre vinningslovbrudd i perioden.

• Voldslovbrudd er den lovbruddsgruppen hvor det er nest størst forskjell mellom innvandrere og den øvrige befolkningen. Innvandrere hadde 2,1 ganger større andel som var voldsdømt (9,5 mot 4,5 per 1 000 innbyggere). Det er innvandrere fra Kosovo, Irak, Somalia, Afghanistan og Iran som har størst andel voldsdømte. Landgrupper som har lik eller lavere andel straffede enn den øvrige befolkningen, er eksempelvis Polen (3,8 per 1 000 innbyggere) og India (3,1 per 1 000 innbyggere).

• For narkotikalovbrudd er andelen innvandrere som straffes 1,3 ganger høyere enn den øvrige befolkningen. Innvandrere fra Afrika har en spesielt høy andel som er straffet for narkotikaforbrytelser i perioden (33 per 1 000 innbyggere mot 8,4 per 1 000 innbyggere i befolkningen uten innvandringsbakgrunn). Innvandrere fra Nord-Amerika, Vest-Europa i tillegg til Filippinene og Kina har en lav andel som er narkotikadømte, sammenlignet med øvrig befolkning.

• For trafikklovbrudd er innvandrernes andel som straffes 1,3 ganger den øvrige befolkning. Innvandrere fra Kosovo, Irak, Afghanistan, Iran og Pakistan hadde de største andelene straffede. Tyskland, Storbritannia, Nederland, Filippinene og Thailand hadde minst andel straffede.

Også overrepresentert blant gjerningspersoner og fengslede

Rapporten gir også en oversikt over gjerningspersoner basert på politiets registre, og innsatte i norske fengsler. Denne presentasjonsartikkelen har vektlagt personer som har fått idømt en straffereaksjon. Da analysene ble gjort var tallene for registrerte gjerningspersoner ikke tilgjengelig like langt frem i tid. Det er likevel i stor grad de samme landene som er mest overrepresentert blant gjerningsperson som blant straffede. Befolkningsstrukturen forklarer en god del av overrepresentasjonen for gjerningspersoner på tilsvarende måte som for straffede.

Når det gjelder fengslede er innvandrere mer overrepresentert blant varetektsfengslede enn innsatte på dom. Det er ellers i hovedsak de samme landene som er overrepresentert i fengslingsstatistikken som blant straffede.

Forbehold i rapporten

Rapporten er deskriptiv og gir ikke noen forklaring på forskjellene i overrepresentasjon utover justering for befolkningssammensetning. Rapporten sier heller ikke noe om hvorvidt disse forskjellene også vil gjelde fremtidige generasjoner innvandrere.

Det er mulig at innvandreres overrepresentasjon kan skyldes høyere oppdagelsesrisiko fordi de er utsatt for mer kontroll fra politiets side. Hvorvidt dette faktisk er tilfellet sier rapporten ikke noe om, og dette må betraktes som en mulig feilkilde.

Rapporten er skrevet på oppdrag for Justis- og Politidepartementet (JD) og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Kontakt