118936
118936
forskning
2013-04-04T06:45:00.000Z
no

Alternativer til fengsel opprettholder sysselsetting etter straffegjennomføring

Publisert:

Personer som gjennomfører straff med elektronisk fotlenke og samfunnsstraff mister i mindre grad kontakten med arbeidslivet og samfunnet, sammenlignet med personer som soner i fengsel.

Det viser rapportene Straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Norge. Konsekvenser for straffedes sysselsetting og Straffegjennomføring med samfunnsstraff i Norge. Konsekvenser for straffedes sysselsetting . Begge rapportene er skrevet av SSB-forsker Torbjørn Skardhamar.

To nyere ordninger

Fra september 2008 ble det innført en prøveordning der en kort fengselsstraff kan gjennomføres med elektroniske fotlenke. Dette innebærer en form for hjemmesoning, under visse forutsetninger, der en fotlenke rapporterer om den domfelte oppholder seg på avtalt sted til avtalt tid. På dagtid er det et krav om at den straffede skal være i arbeid, utdanning eller delta i andre tiltak som er egnet til å motvirke ny kriminalitet, men den straffede må være hjemme resten av døgnet. Straffegjennomføring med elektroniske fotlenker er ment som et alternativ til fengsel, og hvem som får en slik alternativ straffeform bestemmes administrativt av kriminalomsorgen. Det er først og fremst personer som er dømt til mindre enn fire måneders fengsel for mindre alvorlige lovbrudd som får mulighet til å sone på denne måten.

Samfunnsstraff erstattet straffegjennomføringsformen samfunnstjeneste etter at en ny lov trådte i kraft 1. mars 2002. Samfunnsstraff er ment som et alternativ til fengsel og administreres av friomsorgskontorene. Personer som ellers kunne vært dømt til mindre enn ett års fengsel kan i stedet bli idømt samfunnsstraff. Innholdet i straffen er i vesentlig grad samfunnsnyttig tjeneste, men kan også inneholde andre tiltak som er egnet til å motvirke ny kriminalitet.

Gir mindre sosiale problemer

Soning i fengsel antas å ha en rekke negative konsekvenser for den straffedes senere sysselsetting og sosiale liv som kan vanskeliggjøre annen rehabilitering. En sentral målsetting for både elektronisk fotlenkesoning og samfunnsstraff er å unngå skadevirkninger på den enkeltes sosiale rehabilitering, og opprettholde kontakt med arbeidsliv og samfunnet forøvrig.

Rapportene viser at denne målsettingen i stor grad nås. Rapportene viser blant annet:

  • Personer som gjennomfører straff med elektronisk fotlenke og samfunnsstraff opplever svært liten eller ingen endring i sysselsetting, ikke avbrutt utdanning og svært liten økning i mottak av økonomisk sosialhjelp
  • En tilsvarende gruppe som soner en kort dom i fengsel opplever i litt større grad en midlertidig nedgang i sysselsetting, og de har noe økning i mottak av sosialhjelp rett etter soning.

Rapportene er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Les rapportene:Straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Norge. Konsekvenser for straffedes sysselsetting

Straffegjennomføring med samfunnsstraff i Norge. Konsekvenser for straffedes sysselsetting

Mer informasjon:

Forsker Torbjørn Skardhamar, ska@ssb.no eller tlf. 45022194.

Kontakt