215613
215613
forskning
2015-01-26T10:00:00.000Z
no

Sterk økning i delt bosted

Publisert:

Delt bosted for barna er blitt vanligere i alle grupper av foreldre som bor hver for seg, men har økt mer blant de yngste fedrene enn blant de noe eldre og mer blant dem som har vært samboere med barnets mor enn blant dem som har vært gift.

Forskerne Ragni Hege Kitterød og Hilde Lidén fra Institutt for samfunnsforskning og Jan Lyngstad og Kenneth Aarskaug Wiik fra Statistisk sentralbyrå har analysert tre undersøkelser om foreldre som ikke bor sammen fra årene 2002, 2004 og 2012. De har blant annet undersøkt om det er andre grupper av foreldre som har delt bosted for barna i dag enn tidligere, hvilke foreldre som klarer å samarbeide godt, hvilke som opplever at forholdet til den andre forelderen er konfliktfylt og hvilke fedre som har liten eller ingen kontakt med barn de ikke bor sammen med.

Resultatene er publisert i tre rapporter fra SSB:

Vanligere med delt bosted i alle grupper, men forskjellene består

Delt bosted er blitt vanligere blant de fleste grupper av foreldre. Både foreldre med høy og lav inntekt, de med lang og kort utdanning og foreldre med små konflikter og de med store konflikter, har oftere enn før delt bosted for barna. Delt bosted er fremdeles mindre vanlig blant foreldre med lav inntekt enn blant dem med høy inntekt, blant dem med kort utdanning enn blant dem med lang utdanning, og blant dem med store konflikter enn blant dem med lite konflikter.

Mindre konflikt og bedre samarbeid når barna har delt bosted

Foreldre som har delt bosted for barna rapporterte i 2012 sjeldnere om konflikter med den andre forelderen, enn foreldre hvor barna bodde mesteparten av tiden hos en av foreldrene. De var også jevnt over mer enige om den daglige oppdragelsen av barna og om oppfølgingen av barnas fritidsaktiviteter og mer fornøyde med omfanget av samværet med barna.

De fleste fedre har månedlig samvær med barna

Hver andre far som ikke var registrert bosatt sammen med sine barn, oppgav i 2012 at han var sammen med barnet minst ti dager per måned. Kun én av ti hadde ikke samvær med barna en vanlig måned. Det var først og fremst fedre som bor langt unna barnet, fedre som aldri har bodd sammen med barnas mor og fedre som opplevde forholdet til moren som konfliktfylt, som hadde lite samvær med barnet i det daglige.

Blant foreldre som har bodd sammen og som nå bor nær hverandre, er sjansen for lite samvær større blant foreldre med grunnskole, dårlig helse, høy grad av konflikt og der mor tok seg mest av barnet da de bodde sammen, enn blant foreldre med lengre utdanning, god helse, ingen konflikt dem imellom og der far i større grad deltok i omsorgen for barna før bruddet med barnets mor.

Kontakt