141232
141232
forskning
2013-10-01T10:00:00.000Z
no

Småbarnsfedre og -mødre bruker omtrent like mye tid samlet på jobb og i hjemmet

Publisert:

Småbarnsfedre og småbarnsmødre har omtrent like lang samlet arbeidstid, målt som summen av tid til yrkes- og familiearbeid. Dette gjelder uansett om mor jobber heltid eller deltid.

Vi sammenligner mødres og fedres samlede arbeidstid i Norge basert på Tidsbruksundersøkelsen 2010. Undersøkelsen kartlegger befolkningens tidsbruk ved at deltakerne noterer sine aktiviteter og hvem de er sammen med over en periode på to døgn. Internasjonalt brukes slike data mye i analyser av samlet arbeidstid. Vi benytter tre mål for samlet arbeidstid:

1) summen av tid til yrkesarbeid, ulønnet arbeid og utdanning, målt som hovedaktivitet

2) 1 + ulønnet arbeid som bi-aktivitet

3) 1 + tid sammen med barn under 12 år.

Vi skiller mellom foreldre i par der begge jobber heltid, i par der han jobber heltid og hun deltid, i par der han jobber heltid og hun ikke er yrkesaktiv, og i par der han jobber deltid eller ikke er yrkesaktiv. Omtrent åtte av ti par tilhører de to første gruppene.

Deltid for mor gir lengre samlet arbeidstid for far når barna er større

I par der begge jobber heltid kan det se ut til at mor har noe lengre samlet arbeidstid enn far når det er store barn i husholdningen (yngste barn 7-19 år), men forskjellen er ikke statistisk signifikant i vårt utvalg. En tilpasning med far på heltid og mor på deltid gir lengst samlet arbeidstid for far når det er store barn i husholdningen, og dette gjelder uansett hvilket mål vi benytter for samlet arbeidstid. Fedre i slike par rapporterer også oftere enn mødre at de opplever stort tidspress på hverdagene.

Ulik arbeidsfordeling i hverdagen og i helgen

Når det er mindre barn i husholdningen (yngste barn 0-6 år), er det ingen signifikant forskjell mellom mors og fars samlede arbeidstid i par med en heltids-/deltidstilpasning. Kjønnsforskjeller i samlet arbeidstid varierer mellom hverdag og helg. Når han jobber heltid og hun deltid, har han lengst samlet arbeidstid på hverdager, mens hun har lengst samlet arbeidstid i helgene (lørdag og søndag).

Få heltidshusmødre i Norge

Det er nå få heltidshusmødre i Norge. I den lille gruppen av par der han jobber heltid og hun ikke er yrkesaktiv, betrakter kun en av tre mødre seg som hjemmearbeidende, mens mange er studenter, arbeidsledige eller uføre, og ganske mange har nedsatt helse. I slike par har far ofte lengre samlet arbeidstid enn mor, men han har likevel kortere samlet arbeidstid enn fedre i de to første gruppene av par. Kjønnsforskjellen bunner først og fremst i at mødre i slike par har kortere samlet arbeidstid enn andre mødre.

Kontakt