118644
118644
forskning
2008-12-19T10:00:00.000Z
no

Samværsfedre med lav inntekt har minst kontakt med barna

Publisert:

Kun 3 prosent av fedre oppgir ikke å ha sett barnet sitt i det hele tatt etter brudd med barnets mor. Fedre med lav inntekt og lav utdanning ser barnet sjeldnere enn fedre med høy inntekt og høy utdanning. Kontakten er mindre jo eldre barnet er.

Det viser en ny rapport av Ragni Hege Kitterød. Rapporten handler om hvilke samværsfedre som har lite kontakt med barna sine. Analysene er basert på Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004, og målene for lite kontakt tar utgangpunkt i samværsfedrenes opplysninger.

De fleste ser barna sine

Analysen viser at de fleste fedre ser barna sine. Kun 3 prosent av fedrene oppgir ikke å ha sett barnet i det hele tatt etter bruddet med barnets mor, og 5 prosent hadde ikke sett barnet i løpet av det siste året.

8 prosent hadde ikke vært sammen med barnet i noen ferier det siste året. 17 prosent hadde ikke sett barnet siste måned, men mange av disse hadde hatt kontakt per telefon eller e-post.

Inntekt, utdanning og helse viktig

Det er særlig fedre med lavest inntekt som skiller seg ut. Aller minst samvær finner vi når også barnets mor har lav inntekt.

Uavhengig av inntektens størrelse er det en viss tendens til at fedre med forholdsvis kort utdanning oftere har lite kontakt med barnet. Dette gjelder for samvær både i det daglige og i ferier. Mors utdanningsnivå har ingen klar betydning.

Fedre med nedsatt helse har oftere lite kontakt med barnet i det daglige enn fedre med god helse. Fars helse har imidlertid ingen betydning for kontakt i ferier.

Mer kontakt blant småbarnsfedre

Fedre med store barn har lite samvær med barna sammenlignet med fedre med mindre barn. Dette gjelder imidlertid i første rekke samvær i det daglige, ikke i ferier. Videre har fedre som ikke bodde sammen med barnets mor før bruddet, mindre kontakt med barna.

Det er også mindre kontakt mellom far og barn når begge foreldre inngår i flere bidragsrelasjoner. Forskeren finner også at fedre som har et konfliktfylt forhold til barnets mor, har mindre kontakt med barna.

Reisetid viktig for daglig kontakt

Lang reisetid mellom far og barn innebærer ofte lite samvær i det daglige, men har mindre betydning for samvær i ferier og for telefon- og e-postkontakt. Heller ikke tiden som er gått siden bruddet mellom foreldrene, eller antallet barn som foreldrene har sammen, har noen klar betydning når det tas hensyn til forskjeller på andre områder.

Rapporten er skrevet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet.

Les hele rapporten Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Les også rapporten Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? En litteraturgjennomgang av norsk og utenlandsk forskning

Kontakt

Mer på ssb.no