118907
118907
forskning
2012-06-27T07:50:00.000Z
no

Menn med lav utdanning og inntekt oftere barnløse

Publisert:

Færre menn blir fedre enn tidligere. Menn med lav utdanning og inntekt er oftere barnløse. Sannsynligheten for å få barn med flere kvinner er imidlertid nært knyttet til både lav og høy sosioøkonomisk status.

Det viser en ny studie av Trude Lappegård og Marit Rønsen om sosioøkonomiske forskjeller i menns fruktbarhet som er antatt for publisering i et anerkjent internasjonalt tidsskrift.

1 av 5 menn uten barn

Andelen barnløse menn har økt over tid. 20,3 prosent av Norges 50-årige menn er barnløse. For 20 år siden var 13,6 prosent av menn i samme alder barnløse. Dette står i skarp kontrast til utviklingen blant kvinner, der andelen barnløse har vært relativt stabil. SSBs forskere har analysert registerdata for norske menn født i perioden 1955-1984 for å se nærmere på sosioøkonomiske forskjeller i menns fruktbarhet. Spesielt ser de på sannsynligheten for å være barnløs og sannsynligheten for å få barn med flere kvinner.

 Forskerne sammenligninger menn med ulik inntekt og ulikt utdanningsnivå samtidig som de kontrollerer for andre individuelle kjennetegn. De finner at

• Menn med lav sosioøkonomisk status (lav utdanning/lav inntekt) har lavere sannsynlighet for å bli fedre enn andre menn.

• Menn med lav sosioøkonomisk status har også en lavere sannsynlighet for å få flere barn i samme samliv.

Forskerne drøfter ulike årsaker til dette fruktbarhetsmønsteret og peker blant annet på at jobbsikkerhet og trygg økonomi kan være medvirkende årsaker til at menn med høy utdanning og inntekt oftere blir fedre enn andre menn.

Mer enn hver tiende mann har barn med flere kvinner

Andelen menn som får barn med mer enn én kvinne har også økt, fra 4 prosent blant dem født før den annen verdenskrig til 11 prosent blant dem født tidlig på 1960-tallet. Forskerne ser også på sosioøkonomiske forskjeller i hvem som blir såkalte ”flerkullsfedre”. De finner at:

• Å få barn med flere kvinner forekommer oftere både blant menn med lav og høy sosioøkonomisk status.

• Blant menn med lav sosioøkonomisk status er det de som aldri har vært gift som har størst tilbøyelighet til å få barn med flere kvinner.

• Blant menn høy sosioøkonomisk status er det de som har vært tidligere gift som har størst tilbøyelighet til å bli flerkullsfedre.

I sin drøfting peker forskerne på flere mulige grunner til disse forskjellene. For menn med lav sosioøkonomisk status kan flere ustabile samliv og høyere samlivsoppløsning være en bakenforliggende faktor. Menn med høy sosioøkonomisk status har lavere skilsmisserisiko enn andre menn, og deres høyere sannsynlighet for å få barn med flere kvinner skyldes derfor i mindre grad ustabile samliv. For disse mennene kan derimot større økonomiske ressurser gjøre at de både har bedre råd til å bli fedre til flere barn, og at de er mer attraktive som partner og far til fremtidige felles barn.

Forbehold ved studien:

Datagrunnlaget gir ingen informasjon om mennenes holdninger og preferanser, men kun om observert atferd. Studien kan derfor ikke si noe om hvorvidt mennenes fruktbarhetsmønster er resultat av egne ønsker og valg, eller om det er andre omstendigheter som har vært avgjørende.

Mer informasjon:

Studien finnes foreløpig som Discussion Paper Socioeconomic Differentials in Multipartner Fertility among Men

Kontakt