186037
186037
forskning
2014-07-07T10:00:00.000Z
no

Hos mor, far eller delt bosted?

Publisert:

Å bo fast hos mor er den mest stabile bo-ordningen for barn, viser en ny analyse basert på intervjuer av foreldre som har skilt lag.

Det er blant funnene i SSB-rapporten " Hos mor, hos far eller delt bosted? Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg "  av forskerne Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen. De har sett på endringer i barns bosted eller bo-ordning når foreldrene bor hver for seg, hvorvidt foreldrene har endret barnets bo-ordning siden de selv skilte lag og hva slags endringer de i så fall har gjennomført. Analysene er basert på «Undersøkelsen om samvær og bosted» gjennomført av SSB i 2012.

Tre ulike bo-ordninger

Det skilles i analysen mellom tre bo-ordninger. Det er ikke den geografiske dimensjonen ved eventuelle endringer i bo-ordning som beskrives, men endringer i den faktiske/juridiske tilknytningen mellom barnet og foreldrene. Barnet kan bo fast hos mor, bo fast hos far eller ha delt bosted. I det siste tilfellet bor barnet omtrent like mye hos far som hos mor, og foreldrene deler den daglige omsorgen for barnet.

Å bo fast hos mor den mest stabile ordningen

Blant foreldre som ikke lenger bodde sammen, bodde barna fast hos mor i 66 prosent av tilfellene, hos far i 8 prosent, og i 25 prosent av tilfellene praktiserte foreldrene en ordning med delt bosted for barnet. Hvis foreldrene tidligere hadde valgt å la barnet bo fast hos mor, bodde det fortsatt hos mor på intervjutidspunktet i over 90 prosent av tilfellene. For de andre bo-ordningene var andelen noe lavere. Det å bo fast hos mor ser altså ut til å være den mest stabile bo-ordningen.

Stor forskjell i bo-ordning etter om fedrene jobber eller ikke

Blant fedrene som ikke jobbet, rapporterte 78 prosent at barnet hadde bodd fast hos mor hele tiden siden bruddet. For fedre som var yrkesaktive gjaldt dette 55 prosent. Det var mindre forskjell etter hvorvidt mor var yrkesaktiv eller ikke.

Flere barn mor fast hos mor når hun jobber deltid

Blant de yrkesaktive mødrene er det en klar tendens til at flere barn bor fast hos mor jo færre timer mor arbeider. Blant mødre som jobbet deltid, var andelen hvor barnet bodde fast hos mor hele tiden, 75 prosent, blant dem som jobbet tilnærmet heltid (31-40 timer per uke) 67 prosent og blant dem som arbeidet mer enn full tid 58 prosent.

Konflikter mellom foreldre gjør delt bosted vanskeligere

Konflikter mellom foreldrene kan gjøre det vanskeligere å opprettholde en ordning med delt bosted for barnet. Blant foreldre som tidligere hadde delt bosted og som svarte at de i stor grad eller til en viss grad opplevde at de hadde konflikter med eks-partneren, var det noe færre som hadde delt bosted på intervjutidspunktet enn blant dem som hadde få eller ingen konflikter. I de fleste tilfellene hvor foreldrene hadde endret bo-ordningen for barnet, var delt bosted erstattet med en ordning hvor barnet bodde fast hos mor.

Delt bosted mer stabilt når foreldrene er enslige

Blant foreldre som hadde valgt delt bosted for barnet, var andelen som fortsatte å ha denne ordningen høyere blant fedre og mødre som var enslige, enn blant dem som på intervjutidspunktet bodde sammen med en ny partner. Delt bosted for barnet ser altså ut til å være en mer stabil bo-ordning når foreldrene lever som enslige enn når de flytter sammen med en ny partner.

Kontakt