118715
118715
forskning
2009-04-02T08:00:00.000Z
no

Familiepolitikk og fruktbarhet

Publisert:

Jo mer permisjon far tar, jo raskere får et par barn nummer to. De som mottar kontantstøtte får også neste barn raskere enn de som ikke mottar kontantstøtte. Derimot har barnehagedekning i kommunene ingen betydning for hvor raskt par får barn nummer to eller tre.

Det viser forskning om likestilling i familiesfæren og barnefødsler av Trude Lappegård. Forskeren bruker velferdsordningene foreldrepermisjonen og kontantstøtten til å belyse grad av likestilt foreldreskap. Det er gjennomført fire analyser av registerdata over alle par som fikk barn i perioden 1992-2004. Nedenfor følger en oppsummering av noen av resultatene fra prosjektet.Fars permisjonstid og fruktbarhet

Familiepolitiske ordninger som innebærer at far tar mer permisjon øker sjansen for at et par velger å få barn nummer to. Blant par med ett barn er det slik at jo mer permisjon far tar, jo raskere får paret barn nummer to. Blant par som har to barn får de som ikke har tatt fødselspermisjon (har ikke opparbeidet rett), barn nummer tre i større grad enn par der mor har tatt fødselspermisjon.Kontantstøttemottakere får barn tettere

I hovedsak er det par hvor mor har lav utdanning og inntekt som mottar kontantstøtte. Generelt får kontantstøttemottakere neste barn raskere enn de som ikke mottar kontantstøtte. Blant par hvor mor har lav utdanning og inntekt, er det nesten utelukkende kontantstøttemottakere som får barna tett. Blant par hvor mor har høy utdanning og inntekt er det mindre forskjeller mellom de som mottar kontantstøtte og de som ikke mottar, men også her er det en positiv sammenheng mellom å motta kontantstøtte og når man får barn nummer to eller tre.Barnehagedekningen

Selv om barnehagedekning blir regnet som ett viktig instrument for å kombinere familieliv og arbeidsliv, finner Lappegård ingen statistisk signifikante sammenhenger mellom barnehagedekning i kommunene og andre- og tredjefødsler. Dette kan være et uttrykk for at når det er en generell høy barnehagedekning i kommunene, blir beslutninger om å få et nytt barn mer uavhengig av lokale variasjoner.Arbeidsplassen påvirker permisjonstid

Analysene viser at det er sammenheng mellom bruk av permisjonen og kjennetegn ved arbeidssted. Jobber far på en liten arbeidsplass, er det flere fedre som velger bort permisjon. Foreldre deler mer når både mor og far jobber i offentlig sektor, mor ikke jobber på en kvinnedominert arbeidsplass og far på en relativt stor arbeidsplass. Lappegård fant også at en permisjonspraksis som innebærer deling av fellespermisjon er nært knyttet til mor arbeidssted. Fedre som har en partner som jobber et sted hvor det er lite kostnader knyttet til et langt avbrudd fra arbeidslivet, tar mindre permisjon enn andre.

Kontakt