392255
392255
forskning
2019-07-11T08:00:00.000Z
no

Prosjekt

Regionale befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrå framskriver befolkningen i Norges kommuner.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Stefan Leknes
Prosjektperiode
Åpen
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Statistisk sentralbyrå framskriver befolkningsstørrelse og -sammensetning for Norges kommuner. Dette er en av SSBs løpende oppgaver, finansiert over statsoppdraget. Metodikk og beregninger publiseres på SSBs nettsider. I tillegg gjengir Statistikkbanken resultatene fra de regionale befolkningsframskrivingene.

Regionale befolkningsframskrivinger er et sentralt verktøy for lokal planlegging. De brukes i andre typer økonomisk-demografiske framskrivinger og er av interesse for offentlige myndigheter, det private næringsliv og allmennheten.

I den regionale framskrivingsmodellen styres befolkningsutviklingen av demografiske komponenter: fruktbarhet, dødelighet og flytting (innenlands og internasjonalt). Forutsetninger om hvordan hver av komponentene vil variere regionalt og utvikle seg framover beregnes og anvendes i modellen, som deretter gir det regionale befolkningsmønsteret for hvert år framover.

De regionale befolkningsframskrivingene er under kontinuerlig utvikling. Det innebærer utforskning av alternativ metodikk og empirisk forskning på økonomiske og demografiske sammenhenger relevante for framskrivingene. Siden 2019 har et pilotprosjekt som undersøker bruk av mikrosimulering til regionale framskrivinger pågått. 

Publisert forskning

Kontakt