253662
253662
forskning
2016-01-27T10:00:00.000Z
no

Pensjonering kan være bra for helsa

Publisert:

Noen får bedre helse og sunnere livsstil etter pensjonering, mens andre ikke får det.

Det viser en ny studie som undersøker helsen til arbeidstakere og pensjonister av SSB-forsker Astri Syse, Veenstra og Solem ved NOVA, og Mykletun og Furunes fra Universitetet i Stavanger.

Sprikende funn i tidligere forskning

Studier som undersøker hvorvidt det er bra for eldre å stå lenger i jobb, viser litt ulike resultater. Noen viser at det kan være bra å fortsette i jobb, både for mental og fysisk helse, mens andre studier viser at det kan være mindre heldig. Dette varierer mellom land, og avhenger også av hvilke yrkesgrupper som er undersøkt og hvilke helsemål som er benyttet. Videre er det forskjeller avhengig av hvem som er inkludert, hvilke studiedesign som er benyttet og ulike metoder man har kunnet bruke.

Ny studie undersøker selvrapportert helse hos eldre

Vi har nylig publisert en studie hvor vi følger eldre norske arbeidstakere fra et tidspunkt hvor alle er i arbeid. Deretter undersøker vi pensjoneringsstatus og helse fem år senere. Alle har dermed svart på spørsmål om egen helse og helseatferd på to tidspunkt. Vi holder uførepensjonister utenfor. Sammenliknet med tidligere, rapporterer en god del dårligere fysisk helse. Dette er normalt, fordi helsen svekkes med økende alder. Hovedtendensen i resultatene er at den største gruppen, både av de som fortsetter og de som har sluttet i arbeid, opplever ingen eller liten endring i helse og helseatferd.

Bedre helse hos pensjonistene sammenliknet med arbeiderne

Imidlertid er det interessante forskjeller mellom de som fortsatt arbeider og de som har gått av med pensjon. Flere pensjonister (27 %) enn arbeidere (18 %) rapporterer en bedret helse totalt. Ser vi kun på mental helse, rapporterer flere pensjonister (34 %) enn arbeidere (20 %) en bedring, samtidig som færre pensjonister (19 %) enn arbeidere (25 %) opplever en forverring. For fysisk helse var forskjellene mindre, men også her var det flere pensjonister (33 %) enn arbeidere (25 %) som rapporterte om en bedring. For mental helse ble resultatet det samme også når vi tok hensyn til personenes kjennetegn og tidligere helse: Sammenliknet med arbeidere har pensjonister en nesten dobbelt så stor sannsynlighet for en bedre helse, mens sannsynligheten for en forverret helse er halvert.

Mer aktive pensjonister

Funnene viser også at pensjonister blir mer fysisk aktive, særlig utendørs, og går ned i vekt i langt større grad enn arbeidere. Når vi tar hensyn til personenes kjennetegn, hadde pensjonister nesten dobbel så stor sannsynlighet for å øke sitt aktivitetsnivå og redusere sin vekt, sammenliknet med arbeidere. Noen pensjonister reduserer også sitt alkoholinntak. Imidlertid er pensjonister en uensartet gruppe, og andre pensjonister øker sitt alkoholinntak. Endringer i røykeatferd var den samme for pensjonister og arbeidere.

Våre resultater tyder dermed på at pensjonering kan være gunstig for helsen for noen eldre arbeidstakere. Imidlertid er det også en gruppe eldre som synes å opprettholde eller forbedre sin helse ved å fortsette med å arbeide.

Trenger mer forskning om hvordan helsen påvirkes av arbeid og pensjonering

Å forlenge eldres arbeidsdeltakelse er et ledd i mange velferdsstaters strategi for å redusere ressursbruk og kostnader knyttet til en aldrende befolkning. Mer forskning på hvordan helsen påvirkes av pensjonering og/eller fortsatt arbeid for ulike undergrupper av eldre arbeidstakere vil være nyttig. Videre kan det å sikre en fortsatt fleksibilitet i tidspunkt for pensjonering være viktig for å forebygge framtidige helseplager hos yngre eldre, samtidig som at det kan sikre at eldre som kan og vil arbeide lenger vil få mulighet til det.

Studien er publisert i Journal of Aging and Health.