118893
118893
forskning
2012-03-13T07:00:00.000Z
no

I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn

Publisert:

SSB har for første gang beregnet hvor mange innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre det blir i landets fylker og i noen større kommuner fram mot 2040. Særlig i områdene rundt de store byene kan det bli svært rask vekst i årene framover. I Oslo vil nesten halvparten av befolkningen om 30 år være innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere, og av dem vil om lag sju av ti ha bakgrunn fra land utenfor EU/EØS-området.

Rapporten Regional framskrivning av antall innvandrere 2011-2040 er skrevet av Inger Texmon. Det er første gang en regional innvandrerframskrivning er publisert i Norge. Både innvandrere og norskfødte barn av to innvandrerforeldre er med i framskrivningene. Beregningene er gjennomført for 31 regioner, hvorav fylker utgjør flesteparten.Beregningene bygger på de samme forutsetningene som i befolkningsframskrivningene fra 2011 når det gjelder fruktbarhet, dødelighet og samlet inn- og utvandring for hele landet. Resultatene forutsetter deretter at de regionale og fylkesvise forskjellene i utvandring, innenlands flytting og innvandring blir som registrert og fordelt i 2006-2010.I denne artikkelen presenteres tre alternative utviklinger: Mellomalternativet - ofte omtalt som hovedalternativet – som bygger på de forutsetningene som vi anser som mest realistiske . Lavalternativet og høyalternativet bygger på forutsetninger som anses som mindre sannsynlige.

Innvandrerflertall i Oslo i 2040?

For hovedstaden viser mellomalternativet at andelen innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre vil øke fra 28 prosent i dag til 47 prosent av byens befolkning om 30 år. Ifølge høyalternativet vil andelen om 30 år utgjøre 56 prosent, mens lavalternativet viser 40 prosent.

For Oslo innebærer mellomalternativet mer enn en dobling fra 170 000 i dag til 380 000 personer om 30 år. Av disse vil 34 prosentpoeng være innvandrere, og 13 prosentpoeng være norskfødte av innvandrerforeldre.

Rask vekst rundt storbyene

For hele landet øker befolkning av innvandrere og norskfødte barn av to innvandrerforeldre fra 12 prosent i dag til 24 prosent i 2040. I absolutte tall tilsvarer det en økning til mer en det dobbelte, fra 600 000 til drøyt 1,5 millioner. I prosent av dagens nivå er det en del regioner med ganske lavt innvandrertall i dag som vil få den sterkeste veksten. Særlig gjelder det noen områder rundt de største byene. For eksempel vil Sandnes, de østlige delene av Akershus, industribyene i Østfold og Buskerud kunne forvente rask vekst, til et nivå i 2040 som tilsvarer 3-4 ganger nivået i dag. Lavest vekst ventes det i de nordnorske fylkene.•    Se framskrivninger for alle landets fylker i mellomalternativ (MMMM), lavalternativet (LLML) og høyalternativet (HHMH) 

•    Se framskrivninger for 31 regioner i mellomalternativetStadig flest ikke-europeere

Rapporten har delt inn innvandrere og deres norskfødte barn i tre landgrupperinger. Landgruppe 1 (Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand), landgruppe 2 (østeuropeiske EU-medlemmer) og landgruppe 3 (resten av verden).I dag har 60 prosent av landets innvandrere og deres norskfødte barn bakgrunn fra landgruppe 3. Denne andelen vil bli svakt redusert fram mot 2040. Tilveksten av innvandrere til landet er forventet å bli stor både fra landgruppe 2 og fra landgruppe 3.I Oslo er 70 prosent av innvandrere og deres norskfødte barn fra landgruppe 3. Beregningene viser at denne sammensetningen trolig vil vedvare fram mot 2040, fordi hovedstaden i lang tid har tiltrukket seg innvandrere fra andre deler av verden, mens de nye arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa til nå har hatt et mer spredt bosettingsmønster.•    Se innvandrerframskrivninger for landgruppe 1 i de øvrige regionene

•    Se innvandrerframskrivninger for landgruppe 2 i de øvrige regionene

•    Se innvandrerframskrivninger for landgruppe 3 i de øvrige regioneneBegrensninger ved beregningene

Rapporten bygger altså på de nasjonale innvandringsframskrivningen publisert 2011. Det knytter seg stor usikkerhet til det framtidige innvandringsnivået. Videre forutsettes det at mønsteret for innvandreres innenlandske flyttinger blir som i den observerte perioden. Beregningene av den innenlandske flyttingen har stor betydning for at veksten i nordnorske fylkene er lavere enn i de andre regionene.

Mer om rapporten

I tillegg til resultater inneholder rapporten en gjennomgang av alle forutsetningene som er lagt til grunn for beregningene. Modellen REGINN, som er utviklet for å gjennomføre dem, er også omtalt.Les hele rapporten Regional framskrivning av antall innvandrere 2011-2040. 

Prosjektet er støttet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kontakt

    Mer på ssb.no