279610
279610
forskning
2016-09-28T08:00:00.000Z
no

Flyktninger utvandrer i liten grad

Publisert:

Flyktninger skiller seg fra andre innvandrergrupper ved i større grad å flytte til sentrale strøk enn ut av landet.

Det er innvandrere som har kommet til landet for å ta utdanning, som viser størst tilbøyelighet til å utvandre, etterfulgt av nordiske innvandrere og arbeidsinnvandrere. Flyktninger skiller seg ut ved at de viser større tendens til å flytte innenlands enn til å utvandre. Dette er blant hovedfunnene fra rapporten « Utvandring blant innvandrere i Norge» fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

- Vi ser at de som har flyktet og fått oppholdstillatelse i stor grad blir boende i Norge, sier forsker Lasse Sigbjørn Stambøl i SSB.

Tilknytning til arbeidsmarkedet påvirker utvandringen

Det er innvandrere som står utenfor arbeidsstyrken og de som er registrert som arbeidsledige eller under utdanning, som har størst tilbøyelighet til å utvandre.

Innvandrere som er registrert med uoppgitt utdanningsnivå har størst tilbøyelighet til å utvandre, etterfulgt av de med lang høyere utdanning.

Innvandrermenn utvandrer mer enn innvandrerkvinner

Innvandrede menn viser noe større tilbøyelighet til å utvandre enn innvandrede kvinner, og yngre innvandrere i yrkesaktiv alder har større tilbøyelighet til å utvandre enn middelaldrende og noe eldre innvandrere.

- Rapportens resultater er i tråd med tidligere forskning: Utvandringen faller jo lengre botid man har, og menn utvandrer i større grad enn kvinner, sier SSB-forsker Lasse Sigbjørn Stambøl.

Familie teller

Innvandrere i enpersonsfamilier viser størst mobilitet, både med hensyn til utvandring og flytting innenlands. Jo større familie man har, jo mindre tilbøyelig er man til å utvandre.

- Det at man har familiemedlemmer som er født i Norge, har betydning for om man velger å flytte ut av landet. Vi kan si at innslaget av ikke-innvandrere i familien bidrar til å redusere innvandreres mobilitet, både gjennom utvandring og innenlands flytting, sier Stambøl.

Innvandrere flytter til sentrale strøk

Et annet viktig funn fra rapporten er at samtlige innvandrergrupper, uavhengig av grunnen til at de har innvandret til Norge, viser stor tilbøyelighet til å flytte fra mindre til mer sentrale strøk hvis de velger å flytte innenlands. Især flyktninger, flytter i høy grad fra mindre til mer sentrale kommuner.

- Vi ser også at innvandrere i liten grad flytter motsatt vei; fra sentrale strøk til mindre sentrale kommuner, sier forsker Stambøl i SSB.

Analysene støtter dermed oppunder tall fra befolkningsstatistikken per 1.1.2013, som viser at bosettingsmønsteret blant innvandrere er mer sentralisert enn for befolkningen totalt: 78,1 prosent av innvandrere var bosatt i de mest sentrale kommunene, mot 67,7 prosent av hele befolkningen. Tilsvarende var 5,8 prosent av innvandrerne bosatte i de minst sentrale kommunene mot 9,2 prosent av hele befolkningen.

Forskernes analyser

Flertallet av de som har utvandret fra Norge de siste årene, er personer som tidligere i livet har innvandret til Norge.

Sammen med Tom Kornstad og Terje Skjerpen har Stambøl gjort analysene i «Utvandring blant innvandrere i Norge». De tre SSB-forskerne har på grunnlag av mikrodata analysert hvordan utvandringen og den innenlandske flyttingen blant innvandrere varierer med kjønn, alder, botid, utdanningsnivå og tilknytning til arbeidsmarkedet, samt familiestørrelse og familiesammensetning.

Analysene som er presentert i rapporten, er andre del av et større prosjekt om utvandring blant innvandrere. Prosjektet ble finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.