Befolkning og offentlig økonomi

Forskning på dette området bidrar med ny kunnskap som kan underbygge velferdspolitisk planlegging. Befolkningsframskrivinger blir gjennomført hvert annet år og støttes av forskning om fruktbarhet, familieendringer, dødelighet, flytting og innvandring. Mikrosimuleringsmodellen MOSART, som brukes blant annet til analyser av konsekvensene av ulike utforminger av pensjonssystemet, blir anvendt og videreutviklet av forskerne. Betydningen for offentlige inntekter og utgifter, arbeidstilbud, makroøkonomi og inntektsfordeling er andre viktige forskningstema.

komfakta-icon1-folketall.svg

Pågående forskning

Demografi, utdanning, arbeidsmarked og pensjon (MOSART)

Betydningen av demografisk utvikling og andre faktorer for utdanningsatferd, arbeidsstyrke og offentlige pensjonsutgifter blir analysert. Spesielt har det i de siste årene blitt lagt stor vekt på å analysere konsekvensene av ulike utforminger av det norske pensjonssystemet. Videreutvikling og bruk av den dynamiske mikrosimuleringsmodellen MOSART står sentralt i de fleste analysene. Finansdepartementet, Arbeidsdepartementet og Kunnskapsdepartementet er viktigste oppdragsgivere.
 

Nasjonale befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider befolkningsframskrivningene for Norge. Dette er en av SSBs løpende oppgaver. Befolkningsframskrivningene er et sentralt verktøy for både nasjonal og lokal planlegging. De brukes også i andre typer økonomisk-demografiske framskrivinger.
 

Regionale befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrå framskriver befolkningsstørrelse og -sammensetning for Norges kommuner. Dette er en av SSBs løpende oppgaver, finansiert over statsoppdraget. Regionale befolkningsframskrivinger er et sentralt verktøy for lokal planlegging. De brukes i andre typer økonomisk-demografiske framskrivinger og er av interesse for offentlige myndigheter, det private næringsliv og allmennheten.

 

Generations and Gender Programme i Norge

Generations and Gender Programme (GGP) er en tverrfaglig forskningsdatainfrastruktur på det europeiske veikartet for forskningsinfrastrukturer (ESFRI). GGP har som mål å samle inn, bearbeide og formidle sammenlignbare longitudinelle data på tvers av land. Dataene inneholder opplysninger om overgang til voksenlivet, familier, samspill mellom generasjoner, og kvinner og menns livsløp. Disse dataene spiller en avgjørende rolle i å svare på viktige vitenskapelige og samfunnsmessige spørsmål knyttet til demografiske endringer.

 

Fertility Decline

I Norge var samlet fruktbarhetstall 1,98 i 2009. I årene deretter har samlet fruktbarhetstall falt kontinuerlig og nådd et historisk lavt nivå i 2018 med 1,56. En lignende utvikling har skjedd i alle de nordiske landene og i flere andre europeiske land. Formålet med prosjektet er (1) å identifisere årsaker til nedgangen i fruktbarhet i Norge sammenlignet med de nordiske og andre europeiske land, (2) å analysere om nedgangen i fruktbarhet har vært spesielt stort i noen sosiale grupper og kontekster.

 

The Gender Pay Gap: Firms, Children, and Unpaid Work

Women earn less than men. The earnings difference narrows substantially when comparing individuals within the same firm; however, we know little about why men and women sort into different firms, or earn different wages within the same firm.

 

GeoHealth - Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall?

Det er store regionale forskjeller i helse og bruk av helsetjenester i Norge. Kunnskap om årsaker og konsekvenser er imidlertid mangelfull. Å forstå mekanismene bak de regionale forskjellene er avgjørende for å etablere effektiv politikk for å møte de skiftende behovene til en aldrende, flerkulturell og relativt desentralisert befolkning.
 

The family lives of children of immigrants in Norway

Få studier har til nå undersøkt familie- og samlivsatferden til barn av innvandrere født i Norge. Både i Norge og resten av Europa er dette en gruppe av befolkningen som inntil nylig har vært for ung til at denne typen analyser har vært mulig. Selv om Norge er en relativt ny innvandringsdestinasjon, står nå et betydelig antall unge med innvandrerbakgrunn på terskelen til voksenlivet.

Avsluttede prosjekter

Changing families and the gender revolution

Family dynamics, fertility choices and family policy (FAMDYN)

Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals

Spatial and temporal dynamics