Arbeidsmarked og skatt

Forskningen omfatter virkninger av endringer i skattesystemet, demografi, offentlige overføringer og omfanget av offentlig tjenesteproduksjon. Betydningen for offentlige inntekter og utgifter, arbeidstilbud, makroøkonomi og inntektsfordeling står i sentrum for de fleste av analysene. Årsakssammenhenger kartlegges ved hjelp av statistiske metoder anvendt på mikrodata, og virkningsanalysene gjør bruk av mikroøkonomiske og makroøkonomiske beregningsmodeller.

Artboard 37.svg

Pågående forskning

Skatteberegningsmodellen LOTTE

Mikrosimuleringssystemet LOTTE består av modellen LOTTE-Skatt som benyttes til å beregne proveny og fordelingseffekter av endringer i inntekts- og formuesskatt, og LOTTE-Arbeid som er et verktøy for å simulere arbeidstilbudseffekter. LOTTE-Konsum benyttes for å beregne fordelingsvirkninger av endringer i indirekte skatter, mens KONSUM-G benyttes til å beskrive effekter på skatteinntektene av å gjøre endringer i avgiftene på grensehandelsutsatte varer, som alkohol og tobakk.

The returns to housing ownership

Målet for dette prosjektet er å bidra med empirisk kunnskap om hvordan boligmarkedsmekanismer påvirker boligeierskap og avkastningen ved å eie.

Hvordan virker formuesskatten?

Prosjektet er motivert av den pågående diskusjonen om skatt på formue som et potensielt politisk virkemiddel for å redusere økonomisk ulikhet og samtidig finansiere statlige underskudd i mange land, samt den pågående debatten om hvorvidt Norge bør opprettholde formuesskatten.

Tilbud og etterspørsel etter lærere

Prosjektet omfatter forskning på læreratferd og framskrivinger av tilbud og etterspørsel for ulike lærerutdanninger basert på modellen LÆRERMOD.

Kriminalitet og sosial interaksjon (nhh.no)

En stor samfunnsvitenskapelig litteratur prøver å beskrive og forstå årsakene til og konsekvensene av kriminalitet, vanligvis med fokus på individers kriminelle aktivitet isolert. Det ambisiøse målet med dette forskningsprosjektet er å etablere et bredere perspektiv på kriminalitet som tar hensyn til den sosiale konteksten den finner sted i.

Kollektive forhandlinger, informasjonsfriksjoner og dynamikk i arbeidsmarkedet

Formålet med dette prosjektet er å undersøke betydning av kollektive forhandlinger og informasjonssvikt i arbeidsmarkedet. Prosjektet har et empirisk fokus, og bruker detaljerte data på arbeidernes kompetansenivå, lønninger, arbeidssted og deltakelse i fagforeninger, samt foretaksopplysninger på utlyste ledige stillinger, ansettelsesforhold og deltakelse i arbeidsgiverorganisasjoner.

Globalisering og omstilling 

Formålet med dette prosjektet er å analysere konsekvenser av globalisering og teknologisk endring for ulike aktører på arbeidsmarkedet. Våre empiriske analyser vil bidra med ny kunnskap om hvordan bedrifter, arbeidstakere og familier påvirkes av og tilpasser seg globalisering og teknologisk endring, og om hvordan omstillingsprosessen er formet av arbeidsmarkedsinstitusjoner og reguleringer, skatte- og overføringspolitikk, familiepolitikk, og utdanningssystemet.

Konsekvensene av ikke-standardisert sysselsetting: tilfellet Norge

Ikke-standardiserte sysselsettingskontrakter (NSE), som midlertidige, tidsbestemte arbeidsavtaler og tilkallingskontrakter er et sentralt tema i økonomiske og politiske debatter i Europa. Til tross for viktigheten av NSE, gir forskningen oss fragmentert og utilstrekkelig kunnskap om hvordan NSE former individuelle arbeidstakeres karrierer og hvilke faktorer som bestemmer de positive eller negative utfallene av NSE i karrieren.

Offentlige tjenester - Utvidet inntekt (kommer)

Tilbud og etterspørsel etter utdanning (kommer)

Barnetilsyn (kommer)

Hvordan virker formuesskatten?

Intergenerasjonell mobilitet blant kvinner og menn 1838-2015

Convergence or segregation? Regional imbalances and labor market flows

Evaluating the Design and Performance of the Welfare State

Oppvekstvilkår og voksenutfall

Early Childhood Education and Care: A Quantitative Research Program

Evaluering av skattereformen 2006/After the evaluation of the 2006 tax reform – missing pieces, unresolved issues and reassessments