Notater 2016/25

LÆRERMOD: Forutsetninger og likninger

Dette notatet omtaler forutsetninger og likninger i framskrivningsmodellen LÆRERMOD. LÆRERMOD framskriver tilbud av og etterspørsel etter fem typer lærere.

Lærere utgjør kjernen blant ansatte i barnehager og skoler, og kvaliteten på de ansatte er en viktig faktor for barns og elevers læring. Videre utgjør lærere den største andelen av utgifter til barnehager og skoler, og deres arbeidsmarked er av betydelig størrelse i de fleste land.

Effektiviteten i utdanningssystemet avhenger i stor grad av muligheten til å forbedre kvaliteten på de som jobber som lærere. Et viktig premiss for kvaliteten i barnehager og skoler er å ha nok individer med lærerutdanning.

LÆRERMOD er en framskrivningsmodell som beregner om vi i fremtiden kommer til å ha nok utdannende lærere på nasjonalt nivå. Framtidig tilbud og etterspørsel er i modellen beregnet separat for fem typer lærere: Barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og andre lærere, samt lærere med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) innenfor allmennfag (PPU-A) og yrkesfag (PPU-Y).

Om publikasjonen

Tittel

LÆRERMOD: Forutsetninger og likninger

Ansvarlige

Trude Gunnes, Pål Knudsen

Serie og -nummer

Notater 2016/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9395-5

Antall sider

41

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt