422680
/bank-og-finansmarked/statistikker/finhold/aar
422680
statistikk
2020-06-11T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
finhold, Finansielle holdingselskaper, resultatregnskap, balanseregnskap, disponert utlån, verdipapirer, obligasjoner, sertifikaterFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Finansielle holdingselskaper

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

161 851

mill. kr. i forvaltningskapital for finansielle holdingselskaper i 2019

Finansielle holdingselskaper. Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
20182019
Forvaltningskapital145 021161 851
Eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper113 061118 593
Utlån til konsern og tilknyttede selskaper2 4812 248
Ordinært resultat før skattekostnad20 06734 916
Årsresultat19 61834 613
Driftsinntekter21 22934 254

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Finansielle holdingselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20152016201720182019
 
Driftsinntekter11 48115 91824 37121 22934 254
Inntekter av eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper11 14415 58523 30620 86033 811
Andre driftsinntekter3373331 065369443
 
Driftskostnader1 0071 0631 002928996
Lønnskostnader759912852872837
Avskrivninger556561
Andre driftskostnader19314414551158
 
Finansinntekter og finanskostnader376-191-321-2331 658
Renteinntekter av verdipapirer4852434355
Andre renteinntekter165888181163
Utbytte av aksjer, vpfondsandeler og egenkapitalbevis, ekskl. eierinteresser1621331693832
Rentekostnader og verdipapirer222106848089
Andre rentekostnader253402478541696
Netto gevinst mv. på finansielle anleggsmidler18..252015
Netto gevinst mv. på finansielle omløpsmidler og valuta-4450-14-762 177
Netto andre finansposter502-6-622820
 
Ordinært resultat før skattekostnad10 85114 66423 04720 06734 916
 
Skattekostnad på ordinært resultat2 397623694453303
 
Netto ekstraordinære inntekter....100
 
Skattekostnad på ekstraordinært resultat0..0-30
 
Årsresultat8 45314 04122 35419 61834 613
 
Disponeringer og overføringer8 45314 04122 35419 61834 613
Avsatt utbytte7 64812 94713 03115 02816 037
Avgitt/mottatt konsernbidrag-1-3..1 4692 706
Overført til/fra fond for vurderingsforskjel.....
Overført til/fra annen egenkapital8051 0979 3233 12115 870

Tabell 2 
Finansielle holdingselskaper. Balanse. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Balanse. Millioner kroner
20152016201720182019
EIENDELER
Immaterielle eiendeler415317212134137
 
Varige driftsmidler20648433645
 
Finansielle anleggsmidler101 125108 607109 501113 667119 112
Eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper100 835106 281106 983113 061118 593
Andre aksjer og egenkapitalbevis1921 9602 183343191
Andeler i verdipapirfond98196164123187
Obligasjoner..170170140140
 
Utlån1 5851 8451 0152 4932 253
Utlån til konsern- og tilknyttede selskaper mv.1 5851 8401 0102 4812 248
Andre utlån..55125
 
Andre langsiktige fordringer..1677361
Andre langsiktige fordringer til konsern- og tilknyttede selskaper mv.........13
Øvrige langsiktige fordringer..1677348
 
Kortsiktige fordringer9 95112 84221 62217 16031 599
Kortsiktige fordringer på konsernselskaper9 80812 68121 49916 97631 426
Øvrige kortsiktige fordringer143160124184173
 
Finansielle omløpsmidler2 4312 1431 3991 9043 307
Aksjer og egenkapitalbevis0032244
Andeler i verdipapirfond172....433 260
Obligasjoner2 1361 9371 3331 780.
Sertifikater mv.961864750.
Finansielle derivater28201693
 
Bankinnskudd6 9517 0355 9239 6175 035
Banker6 9517 0355 9239 6175 001
Utenlandske banker000035
 
Kontanter o.l.11000
 
SUM EIENDELER122 666132 853139 725145 021161 851
 
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital90 55892 84198 965101 480112 827
Innskutt egenkapital59 62762 50960 65065 34565 126
Aksjekapital24 36626 23323 51427 56227 126
Overkursfond35 26136 27637 13637 78338 001
Opptjent egenkapital30 93130 33238 31636 13547 701
Fond for vurderingsforskjeller.....
Annen egenkapital.....
 
Avsetninger til forpliktelser200187191180192
 
Annen langsiktig gjeld18 83623 13426 29927 16931 203
Obligasjonslån4 3183 4303 0033 0562 491
Gjeld til kredittinstitusjoner inkl. pantelånsobligasjon14 43219 64623 23324 04928 646
Annen langsiktig gjeld til konsernselskaper8558545454
Øvrig langsiktig gjeld....91011
 
Kortsiktig gjeld13 07216 69214 27016 19217 630
Sertifikatlån.....
Gjeld til kredittinstitusjoner.....
Betalbar skatt og skyldige offentlige utgifter1 532114140139166
Avsatt utbytte7 64810 45513 03015 02816 037
Annen kortsiktig gjeld til konsernselskaper3 4475 802614653976
Øvrig kortsiktig gjeld445322486371451
 
SUM GJELD OG EGENKAPITAL122 666132 853139 725145 021161 851
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1314121413

Tabell 3 
Finansielle holdingselskaper. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor. Millioner kroner
20152016201720182019
I alt2 1362 1071 5031 920140
 
Offentlig forvaltning2684091824610
Stats og trygdeforvaltningen......1280
Fylkeskommuner00000
Kommuner2684091823330
 
Finansielle foretak1 6101 6981 2401 321140
Statlige låneinstitutter00000
Banker9731 039865985140
Kredittforetak6376593753260
Finansieringsselskaper........0
Verdipapirfond00000
Andre finansielle foretak ekskl.. hjelpeforetak........0
Livsforsikringsselskaper........0
Skadeforsikringsselskaper......10..
Finansielle hjelpeforetak00000
 
Ikke-finansielle foretak258......0
Statens forretningsdrift740000
Statlig eide foretak00000
Kommuneforetak........0
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv..)184......0
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv............
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l00000
Ufordelt sektor00000
 
Utlandet....811370

Tabell 4 
Finansielle holdingselskaper. Beholdning av sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Beholdning av sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
20152016201720182019
I alt961864750..
 
Offentlig forvaltning........0
Stats og trygdeforvaltningen........0
Fylkeskommuner00000
Kommuner........0
 
Finansielle foretak..........
Statlige låneinstitutter00000
Banker..........
Kredittforetak........0
Finansieringsselskaper........0
Verdipapirfond00000
Andre finansielle foretak ekskl.. hjelpeforetak........0
Livsforsikringsselskaper........0
Skadeforsikringsselskaper..........
Finansielle hjelpeforetak00000
 
Ikke-finansielle foretak9618647500
Statens forretningsdrift..0000
Statlig eide foretak00000
Kommuneforetak9618647500
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv..)........0
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv............
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l00000
Ufordelt sektor00000
 
Utlandet........0

Tabell 5 
Finansielle holdingselskaper. Beholdning av utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Beholdning av utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20152016201720182019
I alt1 5851 8451 0152 4932 253
 
Offentlig forvaltning........0
Stats og trygdeforvaltningen........0
Fylkeskommuner00000
Kommuner........0
 
Finansielle foretak1 5851 8459992 4602 248
Statlige låneinstitutter00000
Banker203392383681 998
Kredittforetak545....1 6310
Finansieringsselskaper....15240
Verdipapirfond00000
Andre finansielle foretak ekskl.. hjelpeforetak1 0201 506745470
Livsforsikringsselskaper......350
Skadeforsikringsselskaper......354250
Finansielle hjelpeforetak00000
 
Ikke-finansielle foretak....16330
Statens forretningsdrift..0000
Statlig eide foretak00000
Kommuneforetak........0
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv..)....16330
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Husholdninger........5
Personlige foretak mv..........5
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l00000
Ufordelt sektor00000
 
Utlandet........0

Om statistikken

Finansielle holdingselskaper kjennetegnes ved å være morselskap i eller deler av et finanskonsern i h.h.t finansieringsvirksomhetsloven. De er ikke finansinstitusjoner i tradisjonell forstand, de forvalter først og fremst eierinteresser i andre finansielle foretak.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Finansielle holdingselskaper: Kjennetegnes ved å være morselskap i eller deler av, et finanskonsern i h.h.t finansieringsvirksomhetsloven. Finansielle holdingselskaper er ikke finansinstitusjoner i tradisjonell forstand. Deres rolle i kredittmarkedet er først og fremst å forvalte eierinteresser i andre finansielle foretak (sine datterselskap).

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for de papirer som er gjenstand for omsetning på fondsbørsen. Ved siden av ihendehaverobligasjoner og aksjer regnes også sertifikater, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond.

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer grupperinger; objekt, sektor og art:

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i holdingselskapenes balanseregnskap inndeles i hovedgrupper med sikte på å gi ensartede grupper.
Debitor- og kreditorsektor
Ved statistikkbearbeiding grupperes aktørene i sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger og utlandet.
Inntekts- og utgiftsarter
herunder bl.a. renter og aksjeutbytte, er basert på nasjonalregnskapets regelverk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med regnskapstall for finansiell tjenesteyting til nasjonalregnskapet, finansielle sekstorbalanser og utenriksregnskapet.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikk over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven §1 og 4 og statistikkloven §2-2

EØS-referanse

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelsen av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle finansielle holdingselskaper under Finanstilsynets kontroll.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnsakpsdata fra de finansielle holdingselskapene.

Utvalget er definert fra antall finansielle holdingselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå innhenter regnskapsopplysningen.

Det er lagt inn kontroller ved mottaket, samt at det er lagt inn kontrollrutiner ved innlegging i databasen. Hvis uoverensstemmelser oppdages kontaktes oppgavegiver over telefon eller e-post.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke offentliggjort dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for holdingselskapene er så langt det er mulig basert på gjeldende regnskapsregelverk. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapslovgivningen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskaper
  • Feil ved overføring av data fra selskapenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB