Forskningsinstitusjoner

Dersom du skal få tilgang til mikrodata for forskningsformål må du sende inn en søknad med vedlegg til SSB.

Forskningsprosjektet må være forankret i en forskningsinstitusjon godkjent av Norges forskningsråd eller Eurostat. Institusjoner som ikke er godkjent kan søke SSB om godkjenning.

Ny søknad

For å søke om data fra SSB må søknadsskjema fylles ut og sendes sammen med dokumentasjon til mikrodata@ssb.no

Følgende vedlegg må legges ved søknaden:

Dette kommer i tillegg til korte beskrivelsen som etterspørres i søknadsskjemaet.

  • Legg ved variabellister fra SSB.
  • Dersom det ikke finnes variabellister eller det gjelder data som ikke kommer fra SSB, skal det legges ved en oversikt over disse.

SSB tester eksportfunksjonalitet i microdata.no. Det betyr at du kan legge med script som definerer variablene du trenger hvis disse finnes i microdata.no.

Det er institusjonens ansvar å påse at det foreligger behandlingsgrunnlag for variablene som etterspørres.

Vi ber om at personvernkonsekvensutredning (DPIA) eller en begrunnelse for hvorfor DPIA ikke er nødvendig. Personvernombudet ved din institusjon vil kunne hjelpe deg med dette.

  • Begrunnelse for særlig identifiserende variabler som for eksempel grunnkrets, postnummer, full fødsels- og dødsdato.

Søknad om endring 

Alle endringer som faller utenfor tidligere vedtak om tilgang må søkes om til SSB.

Oppdatert dokumentasjon må vedlegges

Viktig informasjon før du søker

Tilgang til opplysninger etter statistikkloven § 14 kan gis til forskningsinstitusjoner som står på Norges forskningsråd og Eurostat sine godkjentlister.

Det gis kun opplysninger til forskningsformål.

Søknaden din går først gjennom en juridisk vurdering. Du vil få beskjed når søknaden er ferdigbehandlet. Du vil bli tildelt en saksbehandler som vil ta kontakt når vedkommende har satt seg inn i saken. Din saksbehandler vil utarbeide et tilbud med pris og leveringstid.

Før det kan gis tilgang til data må vilkårene for tilgang i vedtaket fra SSB aksepteres. Dette gjøres ved å datere og signere tilbudet. Det signerte tilbudet må returneres på e-post til saksbehandler. Den som signerer, må ha myndighet til å forplikte den offentlige myndigheten.

Personvernombudet ved din institusjon vil kunne hjelpe deg med dette. Normalt vil rettsgrunnlaget framkomme i personvernkosekvensutredningen (DPIA).

Forskningsinstitusjonen som skal behandle personopplysninger må ha rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysninger etter personvernforordningen. For alminnelige personopplysninger vil dette normalt være artikkel 6. og for særlige kategorier av personopplysninger vil dette normalt være artikkel 9 i personvernforordningen.

Dersom det rettslige grunnlaget ikke er basert på samtykke kreves supplerende nasjonalt rettsgrunnlag. For tilgang til SSB-opplysninger vil dette normalt være personopplysningsloven §§ 8 og 9.

I de tilfellene SSB tillater utveksling av koblingsnøkkel med andre registereiere foretrekker vi å benytte distribuert kobling. Det vil si at det registeret som oppretter koblingsnøkkelen sender denne til de ulike registereierne som skal levere data i prosjektet. Data på løpenummer sendes separat til prosjektet fra de forskjellige registrene.

SSB oppstiller som vilkår for utveksling av koblingsnøkkel at mottaker er en offentlig myndighet, sentralt helseregister eller kvalitetsregister. Dersom det skal benyttes egne data i prosjektet må disse sendes til SSB for avidentifisering.

SSB tar betalt for tiden som går med til tilrettelegging av data. Oppdrag blir fakturert med 25 prosent merverdiavgift (mva).

Følgende komponenter inngår i prisen:

  • Koordinere, avklare og utarbeide tilbud
  • Lage populasjon og tilrettelegge datafiler
  • Sende, arkivere og dokumenter

Prisen vil framkomme av tilbudet fra SSB, her vil også leveringstid framgå.

Koordinere, avklare og utarbeide tilbud
Posten omfatter forarbeidet i forbindelse med utarbeidelsen av tilbud. Forarbeidet vil avhenge av hvor sammensatt og omfattende det enkelte prosjekt er.

Lage populasjon og tilrettelegge datafiler

Kompliserte populasjonsavgrensninger og økt antall populasjoner gir økte kostnader. Arbeidet med tilrettelegging blir mer omfattende når det inngår data som ikke er dekket av variabellistene eller det inngår tredjepartsdata.

Tredjepartsdata

Mange oppdrag innebærer utveksling av data mellom SSB og kontaktpersoner ved ulike registre. Tidsbruken vil nødvendigvis avhenge av antall registre SSB må samhandle med og kvaliteten på dataene.

Datauttak og avidentifisering

Uttak fra FD-Trygd og NUDB

Uttak fra disse databasene har en fastpris for uttrekk av hver enkelt tabell.

Øvrige uttak fra variabellister

Uttak av variabler fra variabellistene prises fast for hvert statistikkområde. Uttakene gjøres fra tilrettelagte statistikkfiler og prisingen er additiv i takt med antall statistikkområder en ønsker variablene fra og antall variabler.

Uttak utenfor variabellister

Prises individuelt, etter type og omfang.

Opplysningene fra SSB skal slettes når behandlingen er avsluttet og da senest innen fristen som fremkommer i vedtaket fra SSB.

Bekreftelse på at opplysningene er slettet skal sendes til mikrodata@ssb.no med henvisning til vår saksreferanse umiddelbart etter sletting.

Alle filer skal krypteres og sendes via SSBs sikre område for filoverføring. Saksbehandler oppretter område hvor filene skal legges og sender en lenke.

Veiledning for filoverføring og brukerveiledning til SSB sin filsluse.

Gjenbruk er å benytte samme datasett som er brukt i et annet prosjekt til bruk i et nytt prosjekt. Gjenbruk er utlevering av eksakt samme datasett (samme populasjon, variabler og årganger). Dataene får påført nytt løpenummer.

For å søke data til gjenbruk følger du normal søknadsprosedyre. Her finner du en oversikt over aktive prosjekter (XMLX). Lurer du på hvilke data som inngår i et prosjekt kan du søke innsyn i prosjektet via einnsyn.no.

I mange tilfeller vil det være like enkelt å trekke ut data på nytt. Da vil du også få nyeste versjon av data.

Masteroppgaver

Masterstudenter kan søke om tilgang til mikrodata til masteroppgaven. Masteroppgaven må være forankret i en forskningsinstitusjon godkjent av Norges forskningsråd eller Eurostat. Du må også ha en veileder med forskerkompetanse. De samme formelle kravene gjelder for søknader innsendt for masteroppgaver, som for øvrige søknader om mikrodata.

Vær oppmerksom på at dette er oppdrag SSB fakturerer for. Se informasjon om dette under punktet «Hva koster det?». Prosjekter starter gjerne på rundt 25 000 NOK. Du må også ta høyde for at det inngår en leveringstid fra tilbud fra SSB er signert til du får tilgang til data. Pris og leveringstid oppgis i tilbudsbrev fra SSB.

Mange norske forskningsinstitusjoner har tilgang til micordata.no. Denne løsningen gir umiddelbar, online tilgang til store mengder detaljerte og koblingsbare mikrodata uten noen form for søknad. Har din institusjon tilgang til denne løsningen, kan du ta kontakt med den som administrerer løsningen på din institusjon slik at du kan meldes inn som bruker. Se mer informasjon om microdata.no her: https://www.microdata.no/

Kontakt

Mikrodata

mikrodata@ssb.no