Når du skal søke tilgang til mikrodata

Dersom du skal få tilgang til mikrodata for statistiske resultater og analyser, herunder forskning, må du sende inn en søknad med vedlegg til SSB.

Forskningsprosjektet må være forankret i en forskningsinstitusjon godkjent av Norges forskningsråd eller Eurostat. Institusjoner som ikke er godkjent kan søke SSB om godkjenning.

Offentlige myndigheter, jf. statistikklovforskriften §1(1), kan søke om tilgang til mikrodata for statistikk- og analyseformål.

Ny søknad

For å søke om data fra SSB må søknadsskjema fylles ut og sendes sammen med dokumentasjon til mikrodata@ssb.no.  

Alle godkjenninger må være dekkende for data det søkes SSB om. Ukomplette søknader og søknader med manglende samsvar blir ikke behandlet.
 

Følgende vedlegg må legges ved søknaden:

  • For forskningsprosjekt vedlegges forskningsprotokoll eller prosjektbeskrivelse.
  • For offentlig forvaltning vedlegges en behovs- og formålsbeskrivelse.
  • Legg ved variabellister fra SSB dersom det finnes.
  • Du kan også definere populasjon og variabler i microdata.no og legge ved skriptet. Les mer her.
  • Dersom det ikke finnes variabellister eller det gjelder data som ikke kommer fra SSB, skal det legges ved en oversikt over disse.

Det er institusjonens ansvar å påse at det foreligger behandlingsgrunnlag for variablene som etterspørres.

Alle prosjekter som skal behandle personopplysninger, må ha behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen. Personvernombudet ved din institusjon vil kunne hjelpe deg med dette.

Prosjekter som har gyldig og dekkende behandlingsgrunnlag fra før 20.7.2018 må legge ved:

  • Tilrådning fra personvernombud, konsesjon fra Datatilsynet eller forhåndsgodkjenning fra REK
  • Rettsgrunnlag etter GDPR
  • Redegjørelse for at prosjektet ivaretar personvernet etter GDPR

Prosjekter som har gyldig og dekkende behandlingsgrunnlag etter 20.7.2018 må enten legge ved en personvernkonsekvensutredning (DPIA), eller en begrunnelse for hvorfor DPIA ikke er nødvendig (negativ DPIA).

  • Begrunnelse for bruk av grunnkrets, postnummer, full fødsels- og dødsdato.

Søknad om endring 

Alle endringer som faller utenfor tidligere vedtak om tilgang må søkes om til SSB.

Oppdatert dokumentasjon må vedlegges

Kontakt

Mikrodata

mikrodata@ssb.no

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42