For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier, sesongjusteres tallseriene. viser at den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en nedgang på 0,2 prosent i 1. kvartal 2023 sammenlignet med 4. kvartal 2022, ifølge produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Oppføring av bygninger og anleggsvirksomhet falt med henholdsvis 0,3 og 4,5 prosent, mens Næringen dekker blant annet riving og grunnarbeid, elektrisk innstallasjonsarbeid, VVS-arbeid og ferdiggjøring av bygninger. økte med 0,5 prosent i denne perioden.

Figur 1. Produksjonsindeks. Bygge- og anleggsvirksomhet, sesongjustert og glatta sesongjusterte tall. 2015=100

Fra februar til mars 2023 falt den samlede aktiviteten marginalt med 0,3 prosent, viser sesongjusterte tall. Oppføring av bygninger og anleggsvirksomhet falt med henholdsvis 0,5 og 0,6 prosent. Også aktiviteten i spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet falt med 0,2 prosent. Dette er den andre måneden på rad med moderat nedgang etter at aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen flatet ut i siste halvdel av 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert produksjonsindeks¹. Mar. 2023/Feb. 2023

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av bygg og anlegg totalt.

Nedgang i anleggsvirksomhet i årets første kvartal

Det var først og fremst fall i anleggsvirksomheten som førte til nedgang i 1. kvartal 2023. Under anleggsvirksomhet var det bygging av veier og jernbaner som bidro mest til lavere aktivitet med et fall på hele 10,4 prosent. Nedgangen skyldes delvis at Spordrift AS ble overført til Bane Nor (regjeringen.no) i offentlig sektor og ikke lenger regnes som markedsrettet virksomhet. Denne endringen er gjort gjeldende i statistikken fra og med tall for januar 2023.

Innenfor oppføring av bygninger var det utvikling av byggeprosjekter som bidro mest til redusert aktivitet med et fall på 1,0 prosent.

Næringen elektrisk installasjonsarbeid og VVS-arbeid hadde en marginal oppgang, mens oppføring av bygninger var om lag uendret i denne perioden.

Månedsendring: Oppgang i produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen i Eurosonen i februar

Estimerte tall fra Eurostat (ec.europa.eu), statistikkontoret i EU, viser at den samlede produksjonsaktiviteten i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta. hadde en vekst på 2,3 prosent fra januar til februar 2023. I samme periode sank produksjonsaktiviteten i Norge med 0,2 prosent, mens i vårt naboland Sverige var det en nedgang på 1,6 prosent i februar 2023.

Figur 3. Produksjonsindeks. Bygge- og anleggsvirksomhet for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

 

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet endrer frekvens fra kvartalsvis til månedlig publisering, og første publiseringen etter endringene er statistikkmåneden januar 2022. I tillegg innføres endringer i de detaljerte publiseringsnivåene. Det innebærer at man går bort fra å publisere etter type bygge- og anleggsaktivitet (CC-kode); byggeprosjekter og anleggsprosjekter og går over til en detaljering etter næringshovedområde F ved bruk av Standard for næringsgruppering (SN2007). Publisering vil være detaljert ned til næringshovedgruppe (3-siffer NACE). Dette kommer som en følge innføringen av en ny europeisk forordning for næringsstatistikk som heter European Business Statistics (EBS). For mer informasjon om endringen, se artikkelen om Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Samtidig med denne omleggingen endres både datakilde og beregningsmetode. Den nye produksjonsindeksen bygger på estimerte timeverkstall basert på A-ordningen i kombinasjon med vekter fra statistikken Næringenes økonomiske utvikling. For mer informasjon se Om statistikken.

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.