For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier, sesongjusteres tallseriene. viser at den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en liten nedgang på 0,1 prosent i 3. kvartal 2023 sammenlignet med 2. kvartal 2023, ifølge statistikken Produksjonsindeksen for bygg og anlegg.

Oppføring av bygninger og anleggsvirksomhet falt begge med 0,2 prosent, mens Næringen dekker blant annet riving og grunnarbeid, elektrisk innstallasjonsarbeid, VVS-arbeid og ferdiggjøring av bygninger. økte med 0,2 prosent i denne perioden.

Figur 1. Produksjonsindeks. Bygge- og anleggsvirksomhet, sesongjustert og glatta sesongjusterte tall. 2015=100

Fra august til september 2023 sank den samlede aktiviteten svakt med 0,2 prosent, viser sesongjusterte tall. Oppføring av bygninger og spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet falt begge med 0,2 prosent, mens anleggsvirksomhet økte med 0,4 prosent i denne perioden. Det var næringsundergruppen annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet som hadde størst nedgang med et fall på 1,0 prosent.  

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert produksjonsindeks¹. Aug. 2023/Sept. 2023

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av bygg og anlegg totalt.

Nedgang i oppføring av bygninger i årets tredje kvartal

Den totale aktiviteten i 3. kvartal var nær uendret fra forrige kvartal, men det var ulik utvikling i de forskjellige undernæringene. Næringsundergruppene oppføring av bygninger og annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet bidrog mest i negativ retning med et fall med henholdsvis 0,4 og 1,4 prosent. I motsatt retning hadde elektrisk installasjonsarbeid og VVS-arbeid størst oppgang med en vekst på 0,9 prosent.

Månedsendring: Nedgang i produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen i Eurosonen i august

Estimerte tall fra Eurostat (ec.europa.eu), statistikkontoret i EU, viser at den samlede produksjonsaktiviteten i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta. hadde et fall på 1,1 prosent fra juli til august 2023. I samme periode økte produksjonsaktiviteten i Norge med 2,1 prosent, mens i vårt naboland Sverige var det en oppgang på 1,5 prosent i august 2023.

Figur 3. Produksjonsindeks. Bygge- og anleggsvirksomhet for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet endrer frekvens fra kvartalsvis til månedlig publisering, og første publiseringen etter endringene er statistikkmåneden januar 2022. I tillegg innføres endringer i de detaljerte publiseringsnivåene. Det innebærer at man går bort fra å publisere etter type bygge- og anleggsaktivitet (CC-kode); byggeprosjekter og anleggsprosjekter og går over til en detaljering etter næringshovedområde F ved bruk av Standard for næringsgruppering (SN2007). Publisering vil være detaljert ned til næringshovedgruppe (3-siffer NACE). Dette kommer som en følge innføringen av en ny europeisk forordning for næringsstatistikk som heter European Business Statistics (EBS). For mer informasjon om endringen, se artikkelen om Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Samtidig med denne omleggingen endres både datakilde og beregningsmetode. Den nye produksjonsindeksen bygger på estimerte timeverkstall basert på A-ordningen i kombinasjon med vekter fra statistikken Næringenes økonomiske utvikling. For mer informasjon se Om statistikken.