Andelen leietakere øker

Publisert:

Siden 2015 har andelen som leier boligen de bor i, økt med 1 prosentpoeng. Det tilsvarer omtrent 90 000 flere leietakere på seks år. Andelen som eier boligen sin har sunket tilsvarende.

Økningen i andelen leietakere går først og fremst på bekostning av andel selveiere, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Andelen personer som er selveiere, har falt fra 71 prosent i 2015 til 70,4 prosent i 2020, mens andelen som er andelseiere i borettslag har falt fra 11,8 til 11,4 i samme periode.

Flest leietakere blant unge

Leieandelen har økt i alle aldersgrupper. Unntaket er personer over pensjonsalder. I denne gruppen har det vært en nedgang i andelen leietakere. Nedgangen er størst blant de aller eldste. Mens andelen som leier bolig har ligget stabilt rundt 10 prosent for dem mellom 67 og 79 år, har den falt fra 22,2 til 20,3 prosent blant personer som er 80 år eller eldre.

Det er blant de yngste vi finner størst andel som leier boligen, og det er også i denne gruppen at økningen i leieandeler er størst: Siden 2015 har andelen leietakere blant personer i 20-årene økt med drøyt 2 prosentpoeng, fra 36,8 til 38,9 prosent. Eie er her definert som at man bor i en husholdning der minst én person eier boligen. Det betyr at eierandeler blant unge kan bli påvirket av eventuelle endringer i når man flytter fra foreldre eller flytter inn med partner.

Figur 1. Andel leietakere etter alder. 2015-2020

2015 2020
Alder i alt 17 18
20-29 år 37 39
30-39 år 22 23
40-49 år 14 16
50-66 år 10 11
67-79 år 10 10
80 år eller eldre 22 20

Flere ikke-innvandrere leier

Det er mer enn dobbelt så stor andel leietakere blant innvandrere sammenliknet med den øvrige befolkningen. Mens 14,3 prosent av den øvrige befolkningen leier boligen, gjelder det 39,1 prosent av innvandrere fra EU, EØS etc., og 42,9 prosent av innvandrere fra Asia, Afrika etc.

Andelen som leier boligen de bor i, har økt siden 2015 både blant innvandrere fra Asia, Afrika etc. og blant den øvrige befolkningen. Blant innvandrere fra Asia, Afrika etc. har andelen økt med 2,6 prosentpoeng, fra 40,3 prosent i 2015 til 42,9 prosent i 2020. Blant den øvrige befolkningen har andelen økt fra 13,7 til 14,3 prosent i samme periode. Det har imidlertid vært en liten nedgang blant innvandrere fra EU/EØS etc, fra 41,3 til 39,1 prosent.

Hver fjerde osloborger leier

Bare to fylker har over 20 prosent leietakere i befolkningen sin. I Troms og Finnmark er 20,4 prosent leietakere, og i Oslo er andelen 26,5 prosent. Møre og Romsdal og Rogaland har de laveste leieandelene med 15,3 prosent.

I 2015 leide 25,1 prosent av befolkningen i Oslo boligen sin. I 2020 hadde andelen økt til 26,5 prosent, eller 179 000 personer. Leieandelene har vært mer stabile i de andre store byene.

Den registerbaserte boforholdsstatistikken viser også boforhold for ulike grupper i befolkningen. Det er for eksempel tall på eierandeler og trangboddhet for ulike husholdningstyper og inntektsgrupper.

Kontakt