348378
/bank-og-finansmarked/statistikker/finhold/aar
348378
statistikk
2018-05-14T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
finhold, Finansielle holdingselskaper, resultatregnskap, balanseregnskap, disponert utlån, verdipapirer, obligasjoner, sertifikaterFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Finansielle holdingselskaper

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

139 725

mill. kr. i forvaltningskapital for finansielle holdingselskaper i 2017

Finansielle holdingselskaper. Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
20162017
Forvaltningskapital132 853139 725
Eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper106 281106 983
Utlån til konsern- og tilknyttede selskaper mv.1 8401 010
Ordinært resultat før skattekostnad14 66423 047
Årsresultat14 04122 354
Driftsinntekter15 91824 371

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Finansielle holdingselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20132014201520162017
 
Driftsinntekter11 7899 65511 48115 91824 371
Inntekter av eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper11 5099 36111 14415 58523 306
Andre driftsinntekter2802943373331 065
 
Driftskostnader1 1298481 0071 0631 002
Lønnskostnader670677759912852
Avskrivninger119515565
Andre driftskostnader341120193144145
 
Finansinntekter og finanskostnader-551-326376-191-321
Renteinntekter av verdipapirer5954485243
Andre renteinntekter1962201658881
Utbytte av aksjer, vpfondsandeler og egenkapitalbevis, ekskl. eierinteresser83162133169
Rentekostnader og verdipapirer62257622210684
Andre rentekostnader2110253402478
Netto gevinst mv. på finansielle anleggsmidler-11-1818..25
Netto gevinst mv. på finansielle omløpsmidler og valuta-4-20-4450-14
Netto andre finansposter-15621502-6-62
 
Ordinært resultat før skattekostnad10 1108 48010 85114 66423 047
 
Skattekostnad på ordinært resultat2 0334582 397623694
 
Netto ekstraordinære inntekter445......1
 
Skattekostnad på ekstraordinært resultat0..0..0
 
Årsresultat7 6328 0228 45314 04122 354
 
Disponeringer og overføringer7 6328 0228 45314 04122 354
Avsatt utbytte4 5826 4947 64812 94713 031
Avgitt/mottatt konsernbidrag-2-1-1-3.
Overført til/fra fond for vurderingsforskjel.....
Overført til/fra annen egenkapital3 0511 5308051 0979 323

Tabell 2 
Finansielle holdingselskaper. Balanse. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Balanse. Millioner kroner
20132014201520162017
EIENDELER
Immaterielle eiendeler604533415317212
 
Varige driftsmidler2032112064843
 
Finansielle anleggsmidler99 73797 786101 125108 607109 501
Eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper99 49597 469100 835106 281106 983
Andre aksjer og egenkapitalbevis2423171921 9602 183
Andeler i verdipapirfond....98196164
Obligasjoner......170170
 
Utlån3 1153 2351 5851 8451 015
Utlån til konsern- og tilknyttede selskaper mv.1 7661 7771 5851 8401 010
Andre utlån1 3491 457..55
 
Andre langsiktige fordringer1619..167
Andre langsiktige fordringer til konsern- og tilknyttede selskaper mv.1518...
Øvrige langsiktige fordringer11..167
 
Kortsiktige fordringer10 9378 8599 95112 84221 622
Kortsiktige fordringer på konsernselskaper1 2658 7399 80812 68121 499
Øvrige kortsiktige fordringer9 672119143160124
 
Finansielle omløpsmidler1 9891 6842 4312 1431 399
Aksjer og egenkapitalbevis136003
Andeler i verdipapirfond18413172..
Obligasjoner1 6261 5682 1361 9371 333
Sertifikater mv.131669618647
Finansielle derivater3631282016
 
Bankinnskudd6 1546 4056 9517 0355 923
Banker6 1546 4056 9517 0355 923
Utenlandske banker....000
 
Kontanter o.l.11110
 
SUM EIENDELER122 757118 735122 666132 853139 725
 
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital90 71590 63090 55892 84198 965
Innskutt egenkapital61 74060 78759 62762 50960 650
Aksjekapital26 05125 53524 36626 23323 514
Overkursfond35 69035 25235 26136 27637 136
Opptjent egenkapital28 97429 84330 93130 33238 316
Fond for vurderingsforskjeller.....
Annen egenkapital.....
 
Avsetninger til forpliktelser192210200187191
 
Annen langsiktig gjeld17 55717 62318 83623 13426 299
Obligasjonslån4 9064 4754 3183 4303 003
Gjeld til kredittinstitusjoner inkl. pantelånsobligasjon11 50213 14914 43219 64623 233
Annen langsiktig gjeld til konsernselskaper440..855854
Øvrig langsiktig gjeld709......9
 
Kortsiktig gjeld14 29410 27213 07216 69214 270
Sertifikatlån.....
Gjeld til kredittinstitusjoner1 928395...
Betalbar skatt og skyldige offentlige utgifter1 0431061 532114140
Avsatt utbytte4 5826 4947 64810 45513 030
Annen kortsiktig gjeld til konsernselskaper6 2672 4663 4475 802614
Øvrig kortsiktig gjeld473812445322486
 
SUM GJELD OG EGENKAPITAL122 757118 735122 666132 853139 725
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1413131412

Tabell 3 
Finansielle holdingselskaper. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor. Millioner kroner
20132014201520162017
I alt1 6261 5682 1362 1071 503
 
Offentlig forvaltning250187268409182
Stats og trygdeforvaltningen410000
Fylkeskommuner00000
Kommuner209153268409182
 
Finansielle foretak1 2551 2841 6101 6981 240
Statlige låneinstitutter00000
Banker5905689731 039865
Kredittforetak665716637659375
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond00000
Andre finansielle foretak ekskl.. hjelpeforetak..........
Livsforsikringsselskaper....000
Skadeforsikringsselskaper..0000
Finansielle hjelpeforetak00000
 
Ikke-finansielle foretak6197258....
Statens forretningsdrift007400
Statlig eide foretak....000
Kommuneforetak6174......
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv..)..23184....
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Husholdninger00000
Personlige foretak mv..00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l00000
Ufordelt sektor00000
 
Utlandet61......81

Tabell 4 
Finansielle holdingselskaper. Beholdning av sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Beholdning av sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
20132014201520162017
I alt131669618647
 
Offentlig forvaltning45........
Stats og trygdeforvaltningen..0000
Fylkeskommuner00000
Kommuner45........
 
Finansielle foretak20........
Statlige låneinstitutter00000
Banker..........
Kredittforetak20........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond00000
Andre finansielle foretak ekskl.. hjelpeforetak..........
Livsforsikringsselskaper....000
Skadeforsikringsselskaper..0000
Finansielle hjelpeforetak00000
 
Ikke-finansielle foretak65669618647
Statens forretningsdrift00..00
Statlig eide foretak..38000
Kommuneforetak28289618647
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv..)36........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Husholdninger00000
Personlige foretak mv..00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l00000
Ufordelt sektor00000
 
Utlandet..........

Tabell 5 
Finansielle holdingselskaper. Beholdning av utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Beholdning av utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20132014201520162017
I alt3 1153 2351 5851 8451 015
 
Offentlig forvaltning..........
Stats og trygdeforvaltningen..0000
Fylkeskommuner00000
Kommuner..........
 
Finansielle foretak3 1083 2281 5851 845999
Statlige låneinstitutter00000
Banker1 02986720339238
Kredittforetak....545....
Finansieringsselskaper........15
Verdipapirfond00000
Andre finansielle foretak ekskl.. hjelpeforetak711..1 0201 506745
Livsforsikringsselskaper1 3492 361000
Skadeforsikringsselskaper200000
Finansielle hjelpeforetak00000
 
Ikke-finansielle foretak67....16
Statens forretningsdrift00..00
Statlig eide foretak....000
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv..)67....16
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Husholdninger00000
Personlige foretak mv..00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l00000
Ufordelt sektor00000
 
Utlandet..........

Om statistikken

Finansielle holdingselskaper kjennetegnes ved å være morselskap i eller deler av et finanskonsern i h.h.t finansieringsvirksomhetsloven. De er ikke finansinstitusjoner i tradisjonell forstand, de forvalter først og fremst eierinteresser i andre finansielle foretak.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Finansielle holdingselskaper: Kjennetegnes ved å være morselskap i eller deler av, et finanskonsern i h.h.t finansieringsvirksomhetsloven. Finansielle holdingselskaper er ikke finansinstitusjoner i tradisjonell forstand. Deres rolle i kredittmarkedet er først og fremst å forvalte eierinteresser i andre finansielle foretak (sine datterselskap).

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for de papirer som er gjenstand for omsetning på fondsbørsen. Ved siden av ihendehaverobligasjoner og aksjer regnes også sertifikater, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond.

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer grupperinger; objekt, sektor og art:

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i holdingselskapenes balanseregnskap inndeles i hovedgrupper med sikte på å gi ensartede grupper.
Debitor- og kreditorsektor
Ved statistikkbearbeiding grupperes aktørene i sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger og utlandet.
Inntekts- og utgiftsarter
herunder bl.a. renter og aksjeutbytte, er basert på nasjonalregnskapets regelverk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med regnskapstall for finansiell tjenesteyting til nasjonalregnskapet, finansielle sekstorbalanser og utenriksregnskapet.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikk over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven §1 og 4 og statistikkloven §2-2

EØS-referanse

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelsen av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle finansielle holdingselskaper under Finanstilsynets kontroll.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnsakpsdata fra de finansielle holdingselskapene.

Utvalget er definert fra antall finansielle holdingselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå innhenter regnskapsopplysningen.

Det er lagt inn kontroller ved mottaket, samt at det er lagt inn kontrollrutiner ved innlegging i databasen. Hvis uoverensstemmelser oppdages kontaktes oppgavegiver over telefon eller e-post.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke offentliggjort dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for holdingselskapene er så langt det er mulig basert på gjeldende regnskapsregelverk. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapslovgivningen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskaper
  • Feil ved overføring av data fra selskapenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB