Tall rettet

Tall for 2021 ble rettet 23. juni 2022.

Finansielle holdingselskaper

Oppdatert: 31. mai 2022

Neste oppdatering: 5. juni 2023

Forvaltningskapital for finansielle holdingselskaper
Forvaltningskapital for finansielle holdingselskaper
2021
56 226
millioner kroner

Om statistikken

Finansielle holdingselskaper kjennetegnes ved å være morselskap i eller deler av et finanskonsern i h.h.t finansieringsvirksomhetsloven. De er ikke finansinstitusjoner i tradisjonell forstand, de forvalter først og fremst eierinteresser i andre finansielle foretak.

Finansielle holdingselskaper: Kjennetegnes ved å være morselskap i eller deler av, et finanskonsern i h.h.t finansieringsvirksomhetsloven. Finansielle holdingselskaper er ikke finansinstitusjoner i tradisjonell forstand. Deres rolle i kredittmarkedet er først og fremst å forvalte eierinteresser i andre finansielle foretak (sine datterselskap).

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for de papirer som er gjenstand for omsetning på fondsbørsen. Ved siden av ihendehaverobligasjoner og aksjer regnes også sertifikater, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond.

Vi har tre typer grupperinger; objekt, sektor og art:

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i holdingselskapenes balanseregnskap inndeles i hovedgrupper med sikte på å gi ensartede grupper.
Debitor- og kreditorsektor
Ved statistikkbearbeiding grupperes aktørene i sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger og utlandet.
Inntekts- og utgiftsarter
herunder bl.a. renter og aksjeutbytte, er basert på nasjonalregnskapets regelverk.

Navn: Finansielle holdingselskaper
Emne: Bank og finansmarked

5. juni 2023

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Kun på nasjonalt nivå.

Årlig.

Ikke relevant

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database

Formålet er å bidra med regnskapstall for finansiell tjenesteyting til nasjonalregnskapet, finansielle sekstorbalanser og utenriksregnskapet.

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikk over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet og media.

Ikke relevant

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Finanstilsynsloven §1 og 4 og statistikkloven §2-2

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelsen av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Populasjonen er alle finansielle holdingselskaper under Finanstilsynets kontroll.

Statistikken er basert på regnskapsdata fra de finansielle holdingselskapene.

Utvalget er definert fra antall finansielle holdingselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet.

Statistisk sentralbyrå innhenter regnskapsopplysningen.

Det er lagt inn kontroller ved mottaket, samt at det er lagt inn kontrollrutiner ved innlegging i databasen. Hvis uoverensstemmelser oppdages kontaktes oppgavegiver over telefon eller e-post.

Ikke relevant

Tall blir ikke offentliggjort dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver.

Regnskapsstatistikken for holdingselskapene er så langt det er mulig basert på gjeldende regnskapsregelverk. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapslovgivningen.

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskaper
  • Feil ved overføring av data fra selskapenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

Ikke relevant

Kontakt