Pengemengdestatistikken viser at husholdningene har økt sin beholdning av kontanter og likvide innskudd (M3) med 44 milliarder kroner det siste året. Ved utgangen av mars var husholdningenes pengemengde 1 653 milliarder kroner.

På grunn av en omlegging av pengemengdestatistikken, er det kun sammenliknbare tall for tolvmånedersveksten tilbake til 2009. Siden da har det ikke vært registrert lavere vekst i husholdningenes pengemengde enn nå. Rett etter pandemien kom i 2020 var det spesielt høy pengemengdevekst, blant annet siden mulighetene til forbruk ble svært begrenset. Når man sammenlikner mars med fjoråret, sammenliknes det mot en periode hvor det fortsatt var noe uvanlig høy vekst. Dette kan bidra til at tolvmånedersveksten nå er rekordlav.

– Generelt høyere priser og høyere rentekostnader er noen av årsakene til at husholdningene ikke øker innskuddene like mye som i tidligere år, sier seniorrådgiver Even Oppedal.

Hvis man ser på hvor mye innskuddene faktisk har økt i kroner det siste året, er det tydelig at husholdningen nå plasserer mindre på konto enn de har gjort på flere år. Man må tilbake til midten av 2017 for å finne forrige periode husholdningene kun økte sine innskudd med omtrent 40 milliarder kroner i løpet av ett år.

Figur 1. Husholdningenes pengemengde M3. Tolvmånedersvekst. Prosent

Mer bundne innskudd

Pengemengden deles inn i tre aggregater kalt M1, M2 og M3. Pengemengden M1 inkluderer kontanter og kun de mest likvide innskuddene som er tilgjengelig over natten (transaksjonsinnskudd). Pengemengden M2 inkluderer også andre innskudd som er bundet inntil 2 år eller har en oppsigelsesfrist på inntil 3 måneder. Pengemengden M3 inkluderer i tillegg til M2 også gjenkjøpsavtaler og likvide verdipapirer utstedt av banker og kredittforetak, men husholdninger eier lite av dette.

I mars var tolvmånedersveksten i M1 for husholdningene -1,5 prosent. Det vil altså si at transaksjonsinnskuddene falt det siste året. Likevel var den samlede tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde M3 på 2,8 prosent. Siden den samlede veksten i husholdningenes pengemengde var positiv til tross for reduksjonen i transaksjonsinnskudd, betyr det at husholdningene har bundet mer av sine innskudd det siste året.

– Det siste året har husholdningene bundet en større andel av sine innskudd. Dette kan ses i sammenheng med at innskuddsrenta har økt i perioden, sier seniorrådgiver Even Oppedal.

Figur 2. Husholdningenes pengemengde M1 og M3. Tolvmånedersvekst. Prosent