For personer med en helse- og sosialfaglig utdanning i alderen 15-74 år har andelen som jobber i helse- og sosialtjenestene holdt seg relativt stabil de siste syv årene, men har gått marginalt ned etter utbruddet av korona. Totalt var 77,5 prosent sysselsatt i næringen i 4. kvartal i fjor viser nye tall fra statistikken helse- og sosialpersonell. Dette er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 2020.

- Selv om andelen med helse- og sosialfaglig utdanning har gått noe ned, har antallet som var sysselsatt i helse- og sosialtjenestene økt med 4 prosent fra 2019 til 2021, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn.

Økningen i sysselsettingen var særlig sterk blant psykologer (11,7 prosent) og barne- og ungdomsarbeidere (11,4 prosent), mens det i absolutte tall var sykepleierne som økte mest, med over 3 000 flere sysselsatte.

I underkant av 15 000 flere sysselsatte i helse- og sosialtjenester

Helse- og sosialtjenestene er næringen som sysselsetter flest personer og utgjør over 20 prosent av all sysselsetting i landet. Fra 2019 til 2021 har antall sysselsatte i alle næringer vokst med 1,9 prosent, som statistikken registerbasert sysselsetting viste i forrige uke. Dette tilsvarer en økning på over 50 000 sysselsatte, der 15 000 flere sysselsatte tilfalt helse- og sosialtjenestene. Målt i antall sysselsatte var dette næringen med størst vekst sammenlignet med før pandemien.

Betydelig antall med jobb utenfor helse- og sosialtjenestene

Det var totalt 465 000 sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning i 4. kvartal 2021, uavhengig av hvor de jobbet. Antallet sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning har økt med 4,9 prosent fra før pandemien.

- Ettersom antallet sysselsatte med helse og sosialfaglig utdanning har økt, mens andelen som jobber i helse- og sosialtjenestene har gått ned, betyr det at et høyere antall enn tidligere som jobber i andre næringer, sier Køber, i fjor dreide det seg om 105 000 personer, opp fra 96 500 i 2019.

Ser man på de ulike fagutdanningene er antallet som jobber i andre næringer enn helse- og sosialtjenestene høyest blant sykepleiere med 15 400, hjelpepleier, omsorgsarbeider og helsefagarbeider med 13 400 og barne- og ungdomsarbeidere med 12 300.

Høyere avtalt arbeidstid for sykepleiere

Tidligere publiserte tall viste at den gjennomsnittlige avtalte stillingsprosenten for sykepleiere på sykehus økte i september 2021. For sykepleierne som jobber i helsetjenestene, inkludert pleie og omsorgstjenester i institusjon, økte antallet som jobber heltid i hovedarbeidsforholdet med 9,1 prosent fra 2019. I 2021 er det 6 av 10 som har avtale om 100 prosent i hovedjobben. Ettersom mange i helsetjenestene har flere jobber er det også interessant å se på utviklingen i den gjennomsnittlige stillingsprosenten for sykepleierne i alle jobber. I samme periode har denne økt marginalt med 0,2 prosentpoeng til 90,2 prosent.

Tabell: Sykepleiere i helsetjenesten fordelt på avtalt stillingsprosent i hovedarbeidsforholdet

Flere eldre sysselsatt under pandemien

Fra 2019 til 2021 har alderssammensetningen blant sysselsatte med en helse- og sosialfaglig utdanning endret seg noe. Aldersgruppen 15-39 år utgjør over 4 av 10 av de sysselsatte og har vokst med 6,6 prosent i perioden. Den største veksten finner vi derimot blant de mellom 67 og 74 år, med over 13 prosent. Mesteparten av denne veksten skjedde i helse- og sosialtjenestene.