Lønn er betalingen man får for utført arbeid i et ansettelsesforhold. Gjerne knyttet opp til en bestemt tidsenhet, for eksempel timelønn, ukelønn eller månedslønn. I lønnsstatistikken regnes alt om til en full månedslønn for sammenlikningens skyld. I lønnsbegrepet inngår fastlønn, timelønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser og lignende ytelser inngår ikke i lønnsbegrepet.

Inntekt er et mer omfattende begrep enn lønn. Foruten lønn fra arbeid inngår blant annet næringsinntekter, kapitalinntekter (for eksempel renteinntekter og aksjeutbytte) og ulike overføringer som pensjoner fra folketrygden, barnetrygd, sykepenger, dagpenger ved arbeidsledighet, bostøtte og sosialhjelp med videre.

Inntekts- og formuesstatistikk er husholdningsstatistikk

Skattestatistikk er personstatistikk

Samleside for inntekt og forbruk