Gjennomsnittlig lønn har tradisjonelt sett vært det vanligste å bruke når man skal sammenligne lønn mellom ulike grupper, for eksempel ulike yrkesgrupper, på arbeidsmarkedet. Et gjennomsnitt sier imidlertid lite om variasjon i fordelingen, og det kan gi nyttig informasjon å supplere med informasjon om median- og kvartilsverdier.

Gjennomsnitt

Gjennomsnittslønna (aritmetisk gjennomsnitt) beregnes ved å summere alle lønnsbeløpene og dividere med antall observasjoner i gruppa.

Median

Medianlønna finner vi ved å ordne alle lønnsverdiene i stigende rekkefølge. Medianlønna er da lønnen til observasjonen i midten av fordelingen. I lønnsstatistikken er det oftest slik at gjennomsnittet er høyere enn medianen. Det kommer av at den øvre lønnen kan være svært stor mens den nedre lønnen er begrenset av for eksempel null, minstelønnstariffer eller lignende. Enkelte observasjoner med veldig høy lønn vil da påvirke gjennomsnittet, men ikke medianen. Ofte er det slik at en stor andel av observasjonene i en gruppe har relativt likt lønnsnivå, og at medianverdien da befinner seg blant disse.

Øvre og nedre kvartil

Øvre og nedre kvartil finner vi på samme måte som medianverdien ved å sortere materialet i stigende rekkefølge. Øvre og nedre kvartil finner vi som verdien som henholdsvis er grense for materialets øvre fjerdedel og nedre fjerdedel. Kvartilsverdiene, gjerne i sammenheng med median- og eller gjennomsnitt sier noe om fordelingen av lønn innad i en gruppe.

Figur 1. Hva er forskjellen på gjennomsnitt, median og kvartiler?

Infografikken viser forskjellen på gjennomsnittslønn, median og kvartiler. Her ser du 12 lønnstakere. De har ulik månedslønn. Hvordan regner vi egentlig ut tall for gjennomsnittslønn, median og kvartiler? Gjennomsnittslønna finner du lett ved å legge sammen alle lønnsbeløpene og dele på antall personer i gruppa. Månedslønn, tall i 1 000. 35 + 52 + 31 + 40 + 32 + 81 + 37 + 48 + 38 + 44 + 35 + 43 = 516. 516 delt på 12 = 43. Når vi skal beregne medianen sorterer vi først gruppa i stigende rekkefølge. 31, 32, 35, 37, 38, 40, 43, 44, 48, 52, 81. Så finner vi de(n) midterste lønnsverdiene. (38+40) / 2 = 39. (Her er det to i midten, så vi finner snittet av disse to.) Dersom den med aller høyest lønn i dette tilfellet skulle være så heldig å få høyere lønn, vil gjennomsnittet øke mens medianen forblir det samme. Personen som tjener 81 øker til 201. Nytt gjennomsnitt: 636 delt på 12 = 53. Men samme median: (38 + 40) / 2 = 39. Nedre og øvre kvartil finner vi også ved å sortere gruppa i stigende rekkefølge. Så finner vi grenseverdien for hhv. nedre og øvre fjerdedel. Nedre kvartil 35. Øvre kvartil 48.