Regnskapstallene til norske ikke-finansielle foretak sin utenlandsfinansiering viser at eiendelene i utlandet øker. I første kvartal 2022 rapporterte foretakene eiendeler i utlandet på 2.197 milliarder kroner. Dette er 8 prosent høyere enn ved utgangen av 2021. Siden starten av 2021 har de totale eiendelene økt med 628 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på 40 prosent.

De totale eiendelene består av og . I løpet av det siste kvartalet har omløpsmidlene økt med 24 prosent, mens verdien av anleggsmidlene har holdt seg relativt stabil. Siden starten av 2021 har omløps- og anleggsmidlene økt med henholdsvis 130 prosent og 9 prosent.

Figur 1. Ikke-finansielle foretak sine eiendeler i utlandet. Milliarder kroner¹

¹ Tall fra 2020, 2021 og 2022 er foreløpige.

Økte olje- og gasspriser

En mulig årsak til at norske ikke-finansielle foretak har fått økte eiendeler i utlandet er høyere olje- og gasspriser. Spotprisen på et fat nordsjøolje har mer enn doblet seg fra starten av 2021 til slutten av første kvartal 2022. I den samme perioden har prisen på en megawattime europeisk naturgass mer enn seksdoblet seg. At det er omløpsmidler tilført fra utenfor foretakets konsern som driver økningen i eiendeler underbygger dette. I tillegg har foretakenes kortsiktige gjeld økt. En mulig årsak er at foretak innen olje- og gassvirksomheten utnytter de høye prisene til å øke aktiviteten.