Samlet er kvinneandelen blant alle kandidatene ved kommunestyrevalget 42 prosent. Det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenliknet med valget i 2019. Andelen er på nivå med valget i 2011. Blant partiene som ble representert på Stortinget etter valget i 2021, er det flere kvinner enn menn blant kandidatene i kun to partier. Kvinneandelen fordeler seg slik:

 • Sosialistisk Venstreparti (SV) 56 prosent
 • Rødt 51 prosent
 • Arbeiderpartiet  49 prosent
 • Miljøpartiet de Grønne 47 prosent
 • Kristelig Folkeparti (Krf) 44 prosent
 • Venstre  43 prosent
 • Senterpartiet (Sp) 41 prosent
 • Høyre 36 prosent
 • Fremskrittspartiet (Frp) 27 prosent
 • «Andre partier eller lister» 35 prosent

Ingen av partiene stiller lister i alle kommunene. Arbeiderpartiet er det partiet som stiller lister i flest kommuner, fulgt av Senterpartiet og Høyre.

Figur 1. Kommunestyrevalg 2023. Andel kvinnelige listekandidater, etter parti

Stor andel menn mellom 40 og 75 år

I årets kommunestyrevalg er rundt 40 prosent av alle kandidatene menn mellom 40 og 75 år. I de yngre aldersgruppene er kjønnsbalansen bedre. Sammenliknet med valget for fire år siden er det færre under 40 år som stiller på listene, mens andelen blant de over 40 har økt noe.

Figur 2. Kommunestyrevalget 2023. Antall listekandidater etter kjønn og alder

Kvinneandelen høyere blant dem med stemmetillegg for Sp, Frp og Høyre

Ved kommunestyrevalget har partiene mulighet til å gi et stemmetillegg til kandidater de vil ha inn i kommunestyret. Blant dem med stemmetillegg er kvinneandelen 43 prosent, 1 prosentpoeng høyere enn blant alle kandidatene. Ser vi på «partienes utvalgte» kandidater, endrer det altså ikke det store bildet nevneverdig. Det er noen forskjeller mellom partiene. For Høyre og Senterpartiet er kvinneandelen klart høyere blant dem med stemmetillegg sammenliknet med alle kandidatene. For Krf er den klart lavere. For Arbeiderpartiet, SV og Rødt er andelen kvinner blant dem med stemmetillegg over 50 prosent.

Figur 3. Kommunestyrevalget 2023. Andel kvinnelige listekandidater etter parti, blant alle, de med stemmetillegg og listetoppen

De fleste listetoppene er menn

De partiene setter på 1. plass er ofte partienes kandidater som ordfører eller byrådsleder, og det er gjerne en av dem som faktisk blir ordfører eller byrådsleder i kommunen. Samlet sett for alle listene er kvinneandelen blant listetoppene 33 prosent, altså klart lavere sammenliknet med andelen blant alle kandidatene. Ingen av partiene har over 50 prosent kvinner blant listetoppene:

 • Sosialistisk Venstreparti  47 prosent
 • Arbeiderpartiet  44 prosent
 • Miljøpartiet de Grønne 40 prosent
 • Rødt 35 prosent
 • Senterpartiet 34 prosent
 • Venstre  33 prosent
 • Høyre 32 prosent
 • Kristelig Folkeparti 27 prosent
 • Fremskrittspartiet 23 prosent
 • «Andre partier eller lister» 24 prosent

SV ligger høyest med 47 prosent, Ap har 44 prosent. Lavest ligger Frp med 23 prosent og Krf med 27 prosent.