Det unike med studien er at utvalget til undersøkelsen ble delt i to tilfeldige grupper. Den ene er bedt om å svare på telefon og den andre er bedt om å svare på web. Det gir en helt unik mulighet til å studere ulike feilkilder i velgerundersøkelser. I tabellvedlegget er de fleste av spørsmålene i undersøkelsen fremstilt etter innsamlingsmodus., telefon eller selvutfylling på web. I del 3-4 er spørsmål om partivalg, valgdeltakelse, tillitt til offentlige institusjoner og tilknytning til Norge analysert mer grundig. I del 3 er enhetsfrafall og partielt frafall behandlet. I innledningen, kapittel 1, er feilkilder ved utvalgsundersøkelser (TSE/TFR) og hvilken innvirkning de har på moduseffekter behandlet. Blant de viktigste funnene i studien er:

  • Flermetode reduserer skjevheten i bakgrunnsvariablene
  • Partielt frafall er et større problem i web undersøkelser, sammenliknet med telefonundersøkelser
  • Andelen ‘vet ikke’ og ‘vil ikke svare’ er omtrent den samme i begge moduser
  • Det er liten forskjell med hensyn til partivalg
  • «Overreportering» av valgdeltakelse er tilstede både i web- og telefonintervju 
  • De som svarer på telefon oppgir høyere tillit
  • Kombinasjonen av «sosialt ønskelige svar» og «siste kategori effekt» bidrar til signifikante forskjeller mellom modus.
  • Forskjellene er mindre med hensyn til fakta eller adferds spørsmål sammenliknet med holdningsspørsmål eller hypotetiske spørsmål