Ved å ta utgangspunkt i Utenriksregnskapet, som følger internasjonale godkjente standarder og retningslinjer, sikres mulighet for sammenligning av identifiserte pengestrømmer med andre land og over tid. Utenriksregnskapet baserer seg på kildestatistikk som igjen baserer seg på data hentet inn gjennom enten utvalgsundersøkelser eller fra ulike registre. SSB lager anslag for poster der grunnlagsstatistikken er mangelfull.

I dette forprosjektet gjennomgår vi Utenriksregnskapet og tilgrensende statistikker og beskriver en løsning for NORAD. Med dette utgangspunktet skal det i prinsippet være mulig å skille ut pengestrømmer som går fra Norge til utviklingsland. Vi kartlegger nærmere i hvilken grad det kan la seg gjøre å skille ut og tallfeste relevante pengestrømmer med utgangspunkt i dette rammeverket.

Der SSB mangler datakilder, kartlegger vi i noen grad alternative datakilder.

Dersom NORAD velger å gå videre med dette arbeidet, vil vi anbefale at det også iverksettes utviklingsprosjekter med tanke på å sikre best mulige tall på betalinger over landegrensene. Vi ser at potensialet for forbedringer er til stede på flere områder, og særskilt knyttet til estimering av de samlede overføringene fra husholdningene.