Et nytt prosjekt med en ekspertgruppe ble gjennomført våren 2022. Det ble da avgjort hva som skulle rapporteres og hvordan rapporteringen skulle foregå. SSB anbefalte å gjennomføre en prøverapportering allerede høsten 2022.

Hovedformålet med å gjennomføre en prøverapportering var å høste erfaringer med tanke på fremtidige ordinære rapporteringer. En årlig rapportering på individnivå på dette området vil danne grunnlaget for offisiell statistikk over voksne i grunnskoleopplæring og kan brukes både til offentlig planlegging og i forskningsøyemed.

Voksenopplæringssentre og kommuner fikk tilsendt varselbrev om rapportering i slutten av august 2022, og rapporteringen foregikk fra begynnelsen av oktober til midten av desember. Denne rapporteringen var helt ny for de som skulle rapportere, og det var derfor forventet at både svartjenesten og ansvarlig fagseksjon i SSB skulle få en del henvendelser. Det var også mange generelle tilbakemeldinger fra oppgavegiverne på selve rapporteringen, og mye av dette er oppsummert i kapittel 4.

Mange av de som SSB var i kontakt med i løpet av innsamlingen ga uttrykk for at de ikke hadde mulighet til å ta ut de etterspurte dataene fra fagadministrativt system, og at det dermed måtte gjøres mye manuelt arbeid. Dette er tidkrevende og gir også større risiko for feil i data. De fleste datafilene SSB mottok kunne leses inn i statistikksystemet uten mye oppretting, men ikke alle. Det viste seg også snart at det var en god del feil i de enkelte variablene som fødselsnummer, fagkode, startdato, sluttdato osv. Feil i grunnlagsfiler har medført mye arbeid etter mottak for å korrigere datafilene. Mye av feilene har vært mulig å rette opp, slik at sluttkvaliteten på dataene gir mulighet for videre analyse på noe av grunnlaget. Nærmere om datakvalitet er beskrevet i kapittel 3.

På grunnlag av de erfaringene vi har gjort i rapportering, mottak og bearbeiding av datafiler har vi gjort en oppsummering og anbefaling for veien videre i kapittel 5. Tilbakemelding fra oppgavegiverne har også vært en viktig del av dette arbeidet.