Det vi vet om voksne i grunnskoleopplæring i dag bygger i stor grad på summariske data som rapporteres til Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). GSI-rapporteringen inkluderer antall deltakere fordelt etter lovhjemmel (§ 4A-1 og eller § 4A-2), kjønn og aldersgrupper, samt deltakere fra språklige minoriteter. Per 1. oktober 2021 var det i alt 11 800 voksne deltakere på grunnskolens område.

For å få mer kunnskap om voksne i grunnskoleopplæring, kartlegge hvem de er og foreta studier av utdanningsforløpet er det helt nødvendig å ha individopplysninger. Uten inngående kunnskap om deltakerne i grunnskoleopplæring og deres resultater er det heller ikke mulig å evaluere opplæringen på en god måte. Basert på eksisterende summariske data kan vi per i dag ikke si noe om hva som samvarierer med at noen klarer å avlegge eksamen, mens andre ikke klarer det. Rapportering av deltakerne på individnivå, vil gjøre det mulig å kunne svare på slike spørsmål. Studier av overgang fra utdanning til arbeid kan også gjennomføres dersom vi får individdata for alle deltakerne på området. Kunnskap om deltakere i grunnskoleopplæring for voksne er i det hele tatt meget viktig med hensyn til både utdannings-, arbeids- og integreringspolitikk.

For å etablere rutiner for innsamling av data på individnivå og utrede mulighetene for en pilotinn­samling med sikte på publisering av offisiell statistikk om voksne i grunnskoleopplæring ble det etablert en referansegruppe for dette prosjektet i desember 2021. Gruppen bestod av representanter fra SSB, utdannings-, arbeids- og integreringsmyndigheter. I tillegg ble det etablert en ekspertgruppe i hovedsak bestående av representanter fra store og små voksenopplærings­enheter med grundig kunnskap om feltet. En leverandør av skoleadministrative systemer var også representert i gruppen. Mens referansegruppen diskuterte overordnede problemstillinger og rammene rundt prosjektet, var mandatet til ekspertgruppen å identifisere hvilke opplysninger om opplæring og deltakere som finnes, hvor de er registrert og hvordan disse dataene kan rapporteres videre til et «nasjonalt register».

Arbeidet i disse to ovennevnte gruppene resulterte i konkrete anbefalinger om veien videre. Første skritt er å gjennomføre en pilotinnsamling, evaluere den, finne gode løsninger på eventuelle utfordringer og deretter kartlegge veien frem til fast datainnsamling og utarbeidelse av offisiell statistikk basert på slike data.

Dersom direktørmøtet i SSB godkjenner innsamling av individopplysninger om voksne i grunnskoleopplæring, kan pilotinnsamling for perioden 01.10.2021 – 31.09.2022 gjennomføres høsten 2022. En slik innsamling av data forutsetter at også finansieringen av prosjektet er på plass.

I pilotinnsamlingen og eventuelt de første ordinære rapporteringer bør populasjonen avgrenses til deltakere etter § 4A-1 og de som er tatt opp til opplæringen etter både § 4A-1 og § 4A-2. Den skal inkludere alle deltakere, uansett om de følger den gamle ordningen eller nye modulstrukturerte læreplaner.

Samtlige enheter som driver med grunnskoleopplæring for voksne bør rapportere sine data i pilotinnsamlingen, jevnfør populasjonen av enheter som i dag inngår i den summariske rapporteringen i GSI. Grunnskoleopplæring i regi av Kriminalomsorgen og enkelte videregående skoler holdes imidlertid utenfor. Enheter som skal være med i pilotinnsamlingen bør informeres i god tid og oppmuntres til rapportering via alle tilgjengelige kanaler.

I stedet for å benytte en fast telledato, anbefaler vi telling av alle deltakere i en gitt periode. Vår anbefaling er at samtlige deltakere som har vært under opplæring i perioden 01.10 – 30.09 bør rapporteres, jevnfør perioden som også benyttes i mye av annen offisiell utdanningsstatistikk.