Undersøkelsen om læring blant voksne ble gjennomført i perioden november 2022 til januar 2023. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge omfanget av deltakelse i formell utdanning og ikke-formell utdanning, nivå og fagområder, og deltakelsesmønstre i voksnes læringsaktiviteter. Undersøkelsen om voksne og læring er en del av Eurostat-undersøkelsen Adult Education Survey (AES) som gjennomføres i flere europeiske land. I Norge har undersøkelsen vært gjennomført hvert femte år siden 2007.

Til undersøkelsen i 2022 ble det trukket et utvalg på 7 000 personer i alderen 18 til 69 år fra Folkeregisteret. Undersøkelsen ble gjennomført som en mixed-mode undersøkelse. Respondentene kunne delta enten ved å fylle ut et selvadministrert webskjema eller ved å svare på et telefon­intervju.

51 prosent av utvalget svarte på undersøkelsen. Omtrent 80 prosent av intervjuene ble gjennomført på web. Den viktigste årsaken til frafall var at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget i løpet av datainnsamlingsperioden. Det er personer i aldersgruppen 25–34 år og personer med lav eller ingen utdanning som er vanskeligst å få med på undersøkelsen.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen. Vi har undersøkt om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, utdanning og landsdel. De største avvikene mellom brutto- og nettoutvalget finner vi når vi studerer utdanningsnivået. Personer med universitets- eller høyskoleutdanning er overrepresentert i nettoutvalget sammenliknet med personer med lavere utdanning.