66 prosent av heltidsstudenter i universitets- og høgskoleutdanning jobbet ved siden av studiene høsten 2021. Det viser tall fra den ferske rapporten Levekår blant studenter 2021.

Studentene oppga særlig tre grunner til at de jobber ved siden av studiene. Mange jobber fordi støtten fra Lånekassen ikke strekker til, for å dekke nødvendige utgifter og for å kunne ha et sosialt studentliv.

– Studentene med jobb gjør det klart at arbeidsinntekten ofte er nødvendig for å finansiere studietilværelsen, sier Maj-Lisa Lervåg.

Samlet sett bruker en heltidsstudent med jobb i gjennomsnitt 50 timer i uken på studier og jobb, hvorav 15 timer i snitt går til jobb og 35 timer til studier. Studenter uten jobb bruker i snitt 40 timer i uken på studiene.

– Studenter som jobber ved siden av studiene har altså en total timebruk på studier og jobb som overstiger en full arbeidsuke. Naturligvis bruker de også mindre tid på studier enn de som ikke har jobb, sier Maj-Lisa Lervåg.

Figur 1 viser hvordan tid brukt på jobb har sammenheng med tid brukt på studier. Det er liten forskjell i antall timer brukt på studier i uken når vi sammenligner studenter uten jobb og studenter som jobber inntil 10 timer pr uke. Når studentene jobber mer enn 10 timer går timebruken på studiene ned ganske markant, og jo flere timer studentene bruker på jobb jo færre timer bruker de på studiene.

Figur 1. Gjennomsnittlig tidsbruk på studiene og gruppert tidsbruk på jobb per uke blant heltidsstudenter i universitets- og høgskoleutdanning. 2021. Timer

Endret 14. juni 2023.

Studentene har flere kilder til inntekt

Tre av fire studenter har flere I utgangspunktet skal lån ikke defineres som inntekt, men for å kunne gi et riktig bilde av studentenes økonomi omtaler vi lån og/eller stipend fra Lånekassen som en inntekt på lik linje med andre inntektsformer.. Det er mest vanlig å kombinere arbeidsinntekt med lån og/eller stipend fra Lånekassen, og en del studenter mottar i tillegg penger fra foreldre.

Få heltidsstudenter lever kun på arbeidsinntekt eller støtte fra Lånekassen. Kun 2 av 10 heltidsstudenter har lån og/eller stipend fra Lånekassen som sin eneste inntektskilde.

– Inntekt fra jobb og penger fra foreldre er sentralt for mange studenters økonomi. Selv om flertallet av heltidsstudentene mottar støtte fra Lånekassen, klarer de færreste å leve på dette alene, forteller Maj-Lisa Lervåg.

Figur 2. Kombinasjoner av inntektskilder blant heltidsstudenter i universitets- og høgskoleutdanning. 2021. Prosent

¹ Annen kombinasjon innebærer kombinasjoner av inntektskildene; Lån og/eller stipend fra Lånekassen, arbeidsinntekt, penger fra foreldre, trygd og andre stønader, kjæreste/ektefelles inntekt, støtte fra arbeidsgiver, annet stipend/lån og andre uoppgitte inntektskilder

Mange med sommerjobb

Det er også mange studenter som jobber om sommeren, ofte for å spare opp penger som de kan fordele utover semesteret. Blant studenter som ikke jobbet høsten 2021 hadde 40 prosent sommerjobb i 2021. Andelen er mindre blant de med jobb på høsten, hvor 24 prosent hadde sommerjobb.

Andelen med sommerjobb er gjennomgående lavere blant studenter som jobber ved siden av studiene, uansett alder. Disse har arbeidsinntekt i løpet av semesteret, og er derfor ikke like avhengig av inntekter fra en sommerjobb.

Yngre studenter har oftere sommerjobb, og blant studenter i alderen 22-24 år som ikke jobbet ved siden av studiene, hadde 52 prosent sommerjobb.

Figur 3. Sommerjobb blant heltidsstudenter i universitets- og høgskoleutdanning, etter hvorvidt de jobber ved siden av studiene og aldersgruppe. 2021. Prosent

Levekårsundersøkelsen for studenter er en intervjuundersøkelse blant et utvalg studenter bosatt i Norge. 8 000 studenter ved universiteter, høgskoler og fagskoler er trukket til å delta. Rapporten bygger på svar fra 4 930 studenter. Det er ingen øvre aldersgrense på undersøkelsen.

Studentene svart på undersøkelsen høsten 2021. På dette tidspunktet var landet fremdeles preget av koronapandemien. Man må ta hensyn til dette både når man tolker resultatene og når man sammenlikner tall fra årets undersøkelse med tall fra SSBs undersøkelser om studenters levekår fra tidligere år. For ytterligere informasjon om studenter i jobb og deres økonomiske situasjon, se rapporten Levekår blant studenter 2021.