Resultatene presenteres for undervisningsfag for småskole-, mellom- og ungdomsskoletrinn. Rapporten inkluderer også en kartlegging av kompetansen til de som underviser i særskilt språkopplæring og spesialundervisning. Samisk og norsk tegnspråk er kort omtalt i vedlegg B. Resultatene fra kartleggingen av videreutdanning blant lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk presenteres i slutten av rapporten.

I henhold til opplæringsloven § 14, skal lærere på barnetrinnet (småskole- og mellomtrinnet) ha minst 30 studiepoeng i faget for å kunne undervise i matematikk, engelsk og norsk, norsk tegnspråk og samisk innen 1. august 2025. På ungdomstrinnet må de ha minst 60 studiepoeng i disse fagene. Andel lærere som oppfyller fagkompetansekravene, varierer fra fag til fag. Likevel er det slik flertallet av grunnskolelærerne har tilstrekkelig kompetanse innenfor disse undervisningsfagene.

I både norsk, matematikk og engelsk har det vært en økning i andel lærere med tilstrekkelig fagkompetanse siden kartleggingen i 2018/2019 (Perlic, 2019). I 2021/2022 har 81 prosent av norsklærere, 74 prosent av matematikklærere og 57 prosent av engelsklærere tilstrekkelig fagkompetanse.

For engelsk er mangel på tilstrekkelig fagkompetanse helt klart størst blant de som underviser på småskoletrinnet, hvor kun 40 prosent av lærerne har tilstrekkelig fagkompetanse. På ungdomstrinnet har imidlertid 81 prosent av engelsklærerne tilstrekkelig fagkompetanse.

I alle undervisningsfag – med unntak av musikk – har andelen med studiepoeng økt siden forrige kartlegging. Endringen siden 2018/2019 er størst blant lærere som underviser i engelsk, samfunnsfag og matematikk. Overordnet ser vi en større andel med studiepoeng på ungdomstrinnet og en lavere andel på småskoletrinnet. Lærere som har flere undervisningstimer i uken, har generelt sett flere studiepoeng enn lærere som har færre undervisningstimer i uken.

I undervisningsfagene norsk, fremmedspråk, KRLE og kunst og håndverk finner vi at en større andel kvinnelige enn mannlige lærere har studiepoeng innenfor faget. Kroppsøving, musikk, mat og helse, samfunnsfag og naturfag er fagene hvor en større andel mannlige lærere enn kvinnelige lærere har studiepoeng i undervisningsfaget. I matematikk er det likt.

Det er stadig flere norsk- matematikk- og engelsklærere som har tatt studiepoenggivende videreutdanning. Andelen lærere i disse fagene som har tatt studiepoenggivende videreutdanning har økt med mellom 9 og 10 prosentpoeng fra 2018/2019 til 2021/2022. Som ved forrige kartlegging var det i 2021/2022 størst andel med slik videreutdanning blant matematikklærere (31 prosent), fulgt av norsklærere (26 prosent) og engelsklærere (22 prosent). Nye kompetansekrav for undervisning i fag, og den nasjonale satsningen på videreutdanning under «Kompetanse for kvalitet» fra 2015, gjenspeiles også i at en stor andel av lærerne som har tatt studiepoenggivende videreutdanning har gjort det etter skoleåret 2014/15.