Samla var det om lag 5,2 millionar Merk skilnaden på «overnattingar» og «gjestar». Ein gjest kan stå for fleire overnattingar. ved Tala omfattar overnattingar på hotell, hyttegrend, campingplassar og vandrarheim. i august 2022, ifølgje nye tal frå overnattingsstatistikken. Det er 801 000 fleire enn i august i fjor, ei auke på 18 prosent.

– August er den store feriemånaden i Europa og utanlandske turistar kunne igjen reise til Noreg. 2021 var prega av uvisse rundt pandemien, og det var då 1 million færre utanlandske overnattingar enn det som er vanleg for august. I august i år var dei tilbake på same nivå som før koronapandemien, seier seniorrådgjevar Kristin Aasestad i SSB.

Fleire utanlandske overnattingar på hotell

Det var auken i utanlandske overnattingar på hotell som bidrog mest til veksten i det samla talet på overnattingar frå august i fjor. Dei utanlandske hotellovernattingane auka med heile 190 prosent. Norske hotellovernattingar var om lag uendra.

–Opne grenser betydde fleire moglegheiter for nordmenn i år, men likevel klarte hotella å behalde de høge tala på norske overnattingar frå i fjor, seier Kristin Aasestad.

Samanlikna med august i 2019 auka norske overnattingar ved hotell med 109 000. Utanlandske hotellovernattingar var 18 prosent lågare. Det var framleis få overnattingar frå Asia. Til saman manglar det 9 av 10 hotellovernattingar frå Kina, Japan og Sør-Korea. I same perioden auka hotellovernattingar frå Nederland med 30 prosent.

Av dei 67 Reiselivsregionar er ei regional inndeling på nivået mellom fylke og kommune. Reiselivsregionane har blitt utpeikt av reiselivskontor eller andre einingar innanfor reiselivet i samarbeid med SSB var det Oslo som hadde flest utanlandske overnattingar på hotell, følgt av Bergensregion. 40 prosent av alle utanlandske hotellovernattingar var i desse to regionane.

Figur 1. Hotellovernattingar etter bustadsland. August 2016-2022

Høg losjiomsetning på hotell

Omsetning for overnattingar skal ikkje omfatte omsetning for eventuell servering, sjølv om måltid er inkludert i prisen for opphaldet. ved norske hotell har svinga mykje gjennom pandemien. Samanlikna med august 2019 har losjiomsetninga auka med 25 prosent. Samstundes viser figur 1 at talet på hotellovernattingar har gått noko ned sidan august 2019. I august 2019 var gjennomsnittsprisen på eit hotellrom 1008 kroner, medan den i august i år hadde auka til 1275 kroner. Også tal frå konsumprisindeksen viser at det har vore ein stor prisauke på overnattingstenester i denne perioden som har gjeve grunnlag for auken i losjiomsetninga.

Sesongvariasjon: Talet på overnattingar varierer i løpet av året og mønsteret gjentar seg kvart år. Sesongjustering nyttast for å fjerne det vi kallar sesongvariasjonar, som for eksempel ferieavvikling, frå månadlege eller kvartalsvise statistiske tidsseriar. Justeringa for sesongmønsteret, gjer det mogleg å følgje den underliggande utviklinga frå månad til månad. viser at losjiomsetning sidan april i år har vore høgare enn før pandemien. For den siste tre månaders perioden var det hotella Oslo som bidrog mest til oppgangen.

Figur 2. Losjiomsetning (1000 kr)² på hotell, sesongjustert. August 2017-2022¹

¹ Månader under koronapandemien vart behandla som ekstremverdiar i sesongjusteringsrutinen. Glatta sesongjusterte tal er derfor tatt ut frå figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022. ² Figuren ble endret 30.09.2022 kl. 10.30. "(1000 kr)" ble lagt til i overskriften og y-aksetittelen ble endret fra "Losjiomsetning" til "1000 kroner".

Fleire utlendingar på campingplassar og andre utleigeeiningar

Det var 1,7 millionar overnattingar ved norske campingplassar i august. Dette var ein auke på 2,8 prosent frå august sist år. Det var 337 000 fleire utanlandske overnattingar, medan dei norske vart redusert med 292 000 overnattingar.

Ved hyttegrender og vandrarheimar var det om lag 524 000 overnattingar, 28 prosent fleire enn august i fjor. Også her kom bidraget til auken frå utanlandske overnattingar. For norske overnattingar var det ein nedgang.

–Mange plassar meldte om auke i gjester særskilt frå Tyskland og Nederland. 1 av 4 utanlandske overnattingar på campingplassar var i Vestland fylke, seier Kristin Aasestad.

Figur 3. Overnattingar på campingplassar etter bustadsland. Fylke. August 2022

I samsvar med definisjonar frå Eurostat, er flyktningar frå Ukraina som bur ved kommersielle overnattingsverksemder i Noreg fjerna i talgrunnlaget for statistikken, sjølv om det skjer ei økonomisk aktivitet på hotella. Denne type aktivitet er ikkje å rekne for netter innanfor feriereiser, yrkesreiser eller kurs- og konferanse. Vi klarar ikkje å skilje ut alle overnattingar gjorde av flyktningar frå Ukraina. På overnattingsverksemder som har over 25 gjestedøgn frå Ukraina i løpet av månaden, er gjestedøgna fjerna frå talgrunnlaget. Hotell som er reine mottak- og beredskapshotell er halde utanfor statistikken. I åra før koronapandemien var det mellom 5 000 og 10 000 overnattingar av gjester frå Ukraina ved dei kommersielle overnattingsverksemdene i august månad i Noreg.

I publiseringa for januar 2022 vart sesongjusterte tal for overnattingar og losjiomsetning publisert for fyrste gang. Det er ofte betydelege sesongvariasjonar i månadstal som gjer det vanskeleg å direkte tolke utviklinga frå ein månad til den neste. Ved å trekke ut sesongvariasjonar frå tala får vi betre informasjon om den underliggande utviklinga i serien og kan samanlikne påfølgjande månader. Klikk her for meir informasjon om kvifor månadstal sesongjusteres.